Urmas PAET
Urmas PAET

Gruppo Renew Europe

Membro

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Data di nascita : , Tallinn

Home Urmas PAET

Vicepresidente

AFET
Commissione per gli affari esteri

Membro

SEDE
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
D-CL
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile
DASE
Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)
DLAT
Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Membro sostituto

INTA
Commissione per il commercio internazionale
ING2
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2)
D-JP
Delegazione per le relazioni con il Giappone

Ultime attività

Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (C9-0386/2022) ET

24-11-2022
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on EL andnud Ukrainale vastupanuvõime tugevdamiseks märkimisväärset toetust – humanitaar- ja sõjalist abi ning ka muud toetust. Ukraina vajab edaspidigi abi selleks, et tagada riigi toimimine. Selleks et Ukrainat saaks ka tulevikus rahaliselt toetada, vajab ELi eelarve struktuurset lahendust. Määruse muutmisega laiendatakse praegu liikmesriikidele antavate laenude suhtes kehtivat eelarvetagatist ka sellisele Ukrainale 2023. ja 2024. aastal laenudena kättesaadavaks tehtavale finantsabile, mille vabastamise otsus tehakse kõnealustel aastatel. Seega kui abisaajariik (liikmesriik ning 2023. ja 2024. aasta rahalise abi puhul ka Ukraina) ei suuda õigel ajal tagasimakset teha ja ELil tuleb maksekohustus täita ELi eelarvest, kasutatakse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmääradest suuremaid summasid kuni omavahendite ülemmäärani (s.t varu).

Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (C9-0374/2022) ET

24-11-2022
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Ukraina rahastamisvajadused nõuavad kulutõhusat, paindlikku ja rahaliselt usaldusväärset kasutuselevõttu ja väljamakseid, võttes arvesse kõiki rahastamisvajadusi. On äärmiselt oluline, et see rahastamine toimuks ühtse rahastamismeetodi alusel, et võimaldada erinevate poliitikavajaduste samaaegset täitmist. Selleks on vaja muuta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, et kehtestada laenutehingute rakendamise lähtemeetodina mitmekesine rahastamisstrateegia, mida praegu rakendatakse otsuse (EL, Euratom) 2020/20532 alusel võetud laenude puhul. See strateegia on võimaldanud 2022. aastal edukalt kasutusele võtta vahendeid tagastamatu toetuse ja laenude tarbeks vastavalt määrusele (EL) 2021/2413 ning mitmesuguste muude ELi poliitikavaldkondade puhul.

Strumento di sostegno all'Ucraina per il 2023 "Assistenza macrofinanziaria +" (C9-0373/2022) ET

24-11-2022
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Kiitsime heaks 18 miljardi euro suuruse toetuse Ukrainale aastaks 2023. Selle eesmärk on rahastada Ukraina esmavajadusi ning elutähtsa taristu taastamist. Venemaa agressiooni tõttu on Ukraina rahastamisvajadused eeldatavasti märkimisväärsed. Ukraina peab säilitama riigi põhifunktsioonid, tagama makromajandusliku stabiilsuse ja taastama sõjas Venemaa poolt hävitatud elutähtsa taristu. Seepärast on äärmiselt oluline, et uus toetus eraldataks võimalikult kiiresti. Lisaks tuleb ELil kiiresti koostada kava, kuidas kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina ülesehitamise rahastamiseks. Agressor peab maksma enda tekitatud hävingu ja kannatuste eest. MFA+ rahastamisvahendist antakse lühiajalist rahalist abi väga soodsate laenudena. Lisaks võib liikmesriikide täiendavast vabatahtlikust rahalisest osalusest ning kolmandate riikide ja isikute võimalikust rahalisest osalusest tulenevaid summasid kasutada tagastamatuks toetuseks.

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M057
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02071
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex