Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Gruppo Renew Europe

Membro

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Data di nascita : , Tallinn

Home Urmas PAET

Vicepresidente

AFET
Commissione per gli affari esteri

Membro

SEDE
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
D-CL
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile
DASE
Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)
DLAT
Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Membro sostituto

INTA
Commissione per il commercio internazionale
INGE
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione
D-JP
Delegazione per le relazioni con il Giappone

Ultime attività

Agenzia europea per i medicinali (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) ET

08-07-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Ravimiamet on täitnud väga tähtsat rolli COVID-19 pandeemiaga toimetulekul. Pandeemia on hea näide sellest, kuidas on vaja tugevdada terviseühtsuse lähenemisviisi rakendamist ELis, et saavutada paremaid tulemusi rahvatervise valdkonnas. Resolutsioonis tehakse ettepanek tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu võitlemise mehhanismi osas, millega reguleeritakse liidu tasandi tegevust valmisoleku, järelevalve, riskihindamise, varajase hoiatamise ja reageerimise valdkonnas, ning teise ettepanekuga suurendatakse Euroopa Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi, mis on selle mehhanismi olulised tugisambad, tugevdades nendevahelist koordineerimist ja koostoimet.

Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) ET

08-07-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Seos COVID-19 taoliste zoonootiliste haiguste esilekerkimise ja inimeste tarbimisvajaduse rahuldamiseks toimuva ökosüsteemide hävitamise vahel näitas eelkõige, et me peame kiiresti tegema ulatuslikke süsteemseid muudatusi. Seega komisjon on välja pakkunud tegevusprogrammi selleks kümnendiks, mis kaasab sealhulgas kestlikku heaolumajandust, Euroopa rohelise kokkuleppe järjepidevuse tagamist aastani 2030 ja programmi seireraamistikku.

Revisione del quadro legislativo macroeconomico (A9-0212/2021 - Margarida Marques) ET

08-07-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin. Pandeemia tõi kaasa mitmetahulise kriisi, millega kaasnes enneolematu tervisealane, majandus- ja sotsiaalne šokk, mis nõudis erakorralisi meetmeid. Euroopa Komisjon tegi varakult ettepaneku hakata kohaldama stabiilsuse ja kasvu pakti üldist vabastusklauslit ning see otsus osutus tõhusaks kriisi mõju leevendamisel Euroopa majanduslikule ja sotsiaalsele struktuurile. Seega komisjon algatas ulatusliku avaliku konsulteerimise protsessi.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg