Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
 1. την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
 2. τα απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης, εκτός της διάκρισης λόγω φύλου ή στον τόπο εργασίας και την αγορά εργασίας·
 3. τη νομοθεσία στους τομείς της διαφάνειας και της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 4. τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης, και ιδίως:
  1. μέτρα σχετικά με την είσοδο και την κυκλοφορία των προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς και τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις,
  2. μέτρα σχετικά με την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων,
  3. μέτρα σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·
 5. το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Φαινόμενα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, το EUROPOL, το EUROJUST, το CEPOL καθώς και άλλους φορείς και υπηρεσίες στον ίδιο τομέα·
 6. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους κράτους μέλους, των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών.