Pristatymas

Pagrindžiamosios analizės

Šioje duomenų bazėje laikomi įvairių Europos Parlamento tyrimų tarnybų parengti tiriamieji darbai, t. y. teminių skyrių, Paramos ekonomikos valdymui skyriaus ir Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktorato tyrimai, išsamios analizės ir informaciniai pranešimai. Šiais dokumentais siekiama paremti įvairių parlamentinių organų darbą.

Teminiai skyriai

Teminiai skyriai atsakingi už ekspertinės informacijos ir politinių konsultacijų teikimą siekiant remti įvairių parlamentinių organų, pirmiausia komitetų, veiklą. Remdamiesi institucijoje arba už jos ribų parengtomis analizėmis, teminiai skyriai teikia nepriklausomą, specializuotą, objektyvią, aukštos kokybės naujausią informaciją, susijusią su visomis Parlamento veiklos sritimis.
Teminiai skyriai politikos analizę pateikia įvairiausiais formatais, dažniausiai atsižvelgdami į Parlamento komiteto ar delegacijos prašymą. Šioje duomenų bazėje rasite įvairių tekstų – nuo tyrimų ir išsamių konkrečios šalies ar klausimo analizių iki informacinių pranešimų. Šiuo raštu rengiamu darbu siekiama įvairių tikslų tiesiogiai prisidedant prie konkretaus komiteto teisėkūros darbo arba teikiant informaciją Parlamento narių delegacijoms

Paramos ekonomikos valdymui skyrius

Paramos ekonomikos valdymui skyrius rengia informacinių pranešimų medžiagą kompetentingo Parlamento komiteto organizuojamiems dialogams ekonomikos klausimais ir klausymams atskaitomybės klausimais. Be to, jis reguliariai rengia šios srities bendro informacinio pobūdžio dokumentus ir lenteles

Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktoratas

Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktoratas, priklausantis Europos Parlamento mokslinių tyrimų tarnybai, teikia tyrimų, susijusių su įvairiais ES teisės aktų ir politikos ex ante ir ex post vertinimo aspektais, paslaugas. Šioje duomenų bazėje rasite išsamias Europos Komisijos atliktų poveikio vertinimų analizes, papildomus arba pakaitinius poveikio vertinimus, Parlamento pakeitimų poveikio vertinimus, įgyvendinimo Europos lygmeniu vertinimus, kaip praktiškai įgyvendinama ES teisė ir politika, taip pat ar ji veiksminga, ES mastu suderintų veiksmų nebuvimo politikos srityse, kuriose imantis bendrų veiksmų Europos mastu galėtų būti užtikrinamas didesnis efektyvumas arba gaunama didesnė bendra nauda, ataskaitas ir Europos pridėtinės vertės vertinimus, kuriuose išdėstomas su teisėkūra susijusių pranešimų, savo iniciatyva teikiamų komitetų, loginis pagrindas.
Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyrius atlieka tarpdisciplininius tyrimus ir teikia strategines konsultacijas mokslo ir technologinių galimybių vertinimo bei mokslinio prognozavimo srityje. Jis atlieka išsamius tyrimus ir rengia praktinius seminarus, susijusius su naujovėmis šiose srityse, vadovaujant 24-ių EP narių sudaromai STOA komisijai
Kontaktai

Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis skyrius