Domov

Konferenca predsednikov odborov je politični organ Evropskega parlamenta, ki zagotavlja boljše sodelovanje med različnimi parlamentarnimi odbori.

Konferenca predsednikov odborov – sestava

Konferenco predsednikov odborov sestavljajo predsedniki vseh stalnih ali začasnih odborov; organ sam izvoli svojega predsednika. Seje konference predsednikov odborov so običajno enkrat mesečno v Strasbourgu med plenarnim zasedanjem.

Konferenca predsednikov odborov – pristojnosti

Konferenca predsednikov odborov lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom odborov in pripravo dnevnega reda za plenarna zasedanja.
Lahko tudi svetuje konferenci predsednikov v primeru nesoglasja glede pristojnosti med dvema odboroma.
Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov odborov.