Αρχική σελίδα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει την εξασφάλιση μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών: σύνθεση

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μονίμων και προσωρινών επιτροπών. Η Διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, μία φορά τον μήνα στο Στρασβούργο, στη διάρκεια των περιόδων συνόδου.

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών: καθήκοντα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των περιόδων συνόδου.
Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διάσκεψη των Προέδρων, σε περίπτωση αντιδικίας περί αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο επιτροπών.
Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Σύνδεσμοι