Начална страница

Съветът на председателите на комисии е политическият орган на Европейския парламент, имащ за цел подобряване на сътрудничеството между отделните парламентарни комисии.

Състав на Съвета на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и временни комисии и избира свой председател. Съветът на председателите на комисии заседава по принцип веднъж месечно в Страсбург, по време на пленарните заседания.

Правомощия на Съвета на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
Освен това той може да дава становища на Председателския съвет при спор за компетентност между две комисии.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.