Presentation

Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Utredningsavdelningarna

Utredningsavdelningarnas uppgift är att tillhandahålla expertkunskap och politisk rådgivning till stöd för verksamheten i de olika parlamentariska organen, i synnerhet utskotten. På grundval av interna eller externa analyser erbjuder utredningsavdelningarna oberoende, specialiserad, objektiv, högkvalitativ och aktuell information inom parlamentets alla verksamhetsområden.
Utredningsavdelningarna färdigställer de politiska analyserna i en mängd olika format, oftast som svar på en begäran från parlamentets utskott eller delegationer. I denna databas finns allt från studier och djupanalyser av ett visst land eller en viss fråga till briefingar. Dessa skrifter kan användas direkt i ett visst utskotts lagstiftningsarbete eller fungera som briefingar för ledamotsdelegationer.

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning tillhandahåller briefingar inför ekonomiska dialoger och ansvarsutfrågningar som anordnas av parlamentets ansvariga utskott. Dessutom tillhandahåller den regelbundet bakgrundshandlingar och tabeller på detta område.

Direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde

Direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde inom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) tillhandahåller utredningar om olika aspekter av förhands- eller efterhandsutvärdering av EU:s lagstiftning och politik. I databasen finns följande: detaljerade utvärderingar av kommissionens konsekvensbedömningar, kompletterande eller alternativa konsekvensbedömningar, konsekvensbedömningar om parlamentets ändringsförslag, utvärderingar av hur EU:s lagstiftning och politik genomförs och fungerar i praktiken, rapporter om kostnaderna för ”icke-Europa” på politikområden där större effektivitet eller det allmännas bästa skulle gå att uppnå genom gemensamma åtgärder på EU-nivå, samt bedömningar om europeiskt mervärde där man redogör för skälen bakom utskottets förslag till lagstiftningsbetänkanden.
Enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) bedriver tvärvetenskaplig forskning och tillhandahåller strategisk rådgivning i fråga om bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ samt vetenskaplig framsyn. Den genomför djupgående studier och anordnar workshoppar om utvecklingen på dessa områden, under vägledning av Stoapanelen som består av 24 ledamöter av Europaparlamentet
Kontakter

Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet