Моля, попълнете това поле

Представяне

Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Тематични отдели

Тематичните отдели са отговорни за предоставянето на експертен опит и консултации по съответните политики с цел подпомагане на дейностите на различните парламентарни органи, по-специално комисиите. Въз основа на анализите, извършени от службите на Парламента или от външни изпълнители, тематичните отдели предоставят независима, специализирана, обективна, висококачествена и актуализирана информация във всички области на дейност на Парламента.
Тематичните отдели предоставят анализи на политиките в най-различни формати, най-често в отговор на искане от парламентарна комисия или делегация. В тази база данни ще намерите текстове, вариращи от проучвания и задълбочени анализи на конкретни държави или специфични въпроси до общи прегледи (briefing). Тези документи служат за най-различни цели, като се ползват пряко при законодателната работа на конкретни комисии или предоставят информация за делегации от членове на ЕП

Отдел за подкрепа на икономическото управление

Отделът за подкрепа на икономическото управление предоставя общи прегледи (briefing) за икономически диалози и изслушвания във връзка с отчетността, организирани от компетентната комисия в Парламента. Освен това той редовно изготвя информационни документи и таблици в тази област

Дирекция за оценка на въздействието и европейска добавена стойност

Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност към Генерална дирекция за парламентарни изследвания (EPRS) осигурява изследвания на различни аспекти на предварителните или последващите оценки на законодателството и политиките на ЕС. В тази база данни ще намерите: подробно оценяване на оценките на въздействието (ОВ), изготвени от Европейската комисия; допълнителни или заместващи оценки на въздействието; оценки на въздействието на измененията на Парламента; „Европейски оценки на изпълнението“ по отношение на прилагането и ефективността на законодателството и политиките на ЕС на практика; доклади за „цената на липсата на европейски подход“ в области на политиките, където могат да бъдат постигнати по-голяма ефективност или колективни ползи чрез общи действия на европейско равнище; както и „оценки на европейската добавена стойност“, съдържащи основанията за законодателни доклади по собствена инициатива, предложени от комисиите.
Отделът за научни прогнози (STOA) извършва интердисциплинарни изследвания и предоставя стратегически консултации в областта на оценката на научно-технологичните възможности и научните прогнози. Той извършва задълбочени проучвания и организира семинари, посветени на развитието в тези области, под ръководството на работната група на STOA, съставена от 24 членове на ЕП
За контакти

Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота