Начална страница

Съветът на председателите на делегации е политически орган на Европейския парламент, който разглежда периодично всички въпроси, свързани с правилното функциониране на междупарламентарните делегации и делегациите в съвместните парламентарни комитети

Правомощия на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
Съветът на председателите на делегации изготвя проект за годишен график на междупарламентарните срещи и на заседанията на съвместните парламентарни комитети.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

Състав на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

Членове