Domov

Predstavitev

O delegacijah

Delegacije Evropskega parlamenta so uradne skupine poslancev Evropskega parlamenta, ki razvijajo odnose s parlamenti tretjih držav, regijami in organizacijami.

Na rednih sejah v Bruslju in Strasbourgu člani delegacij razpravljajo o razmerah v partnerskih državah in njihovih povezavah z EU. Delegacije povabijo tudi strokovnjake, ki ne delajo v Evropskem parlamentu, ampak so na primer zaposleni na ambasadah, univerzah ali pri Evropski službi za zunanje delovanje, da predstavijo določeno temo in s poslanci izmenjajo mnenja.

Pogosto so povabljeni tudi gosti, katerih glas bi bil drugače morda preslišan, kot so člani politične opozicije ali civilne družbe. S pomočjo teh kratkih predstavitev, ki pogosto trajajo samo eno uro, poslanci širijo svoja obzorja.

Delegacije organizirajo tudi medparlamentarna srečanja, na katerih lahko poslanci o vprašanjih razpravljajo neposredno z izvoljenimi predstavniki iz držav, za katere je delegacija pristojna.

Ta srečanja potekajo največ dvakrat na leto in lahko trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Srečanja potekajo izmenično v različnih krajih. Poslanci Evropskega parlamenta na eno srečanje potujejo v parlament države zunaj EU, drugo pa gostijo v Evropskem parlamentu.

Ko poslanci Evropskega parlamenta potujejo zunaj EU, se skušajo srečati tudi z ljudmi zunaj parlamenta in obiskati projekte, ki jih financira EU.

Stalne delegacije

V Evropskem parlamentu je trenutno 44 stalnih delegacij, kar pa se lahko spremeni že v naslednjem parlamentarnem obdobju, ki se začne leta 2019. Parlament se lahko medtem odloči tudi za sestavo ad hoc delegacij, ki svoje delo usmerijo na točno določeno področje.

Po zadnjih volitvah je Parlament sprejel resolucijo o „številčni sestavi medparlamentarnih delegacij", v kateri so naštete delegacije, ki bodo delovale v tem parlamentarnem obdobju, in število poslancev v posamezni delegaciji.

Porazdelitev in velikost delegacij se lahko od obdobja do obdobja močno razlikuje. V prejšnjem parlamentarnem obdobju (2009-2014) je bila za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovo zadolžena ena delegacija, od sredine leta 2014 pa so za te države pristojne štiri različne delegacije.

Sestava

Največje delegacije so običajno tiste, ki sodelujejo na parlamentarnih skupščinah, na katerih se sreča več parlamentov.

Tak primer je delegacija, ki se dvakrat na leto udeleži foruma parlamentov skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) in ima 78 članov. Ko ti poslanci Evropskega parlamenta potujejo na skupščino, se srečajo z 78 poslanci, po enim iz vsake države skupine AKP.

Vendar so tako številčne delegacije redke, saj običajno štejejo 15 ali manj članov, najmanjše pa imajo le 8 članov.

Ne glede na velikost pa imajo vse delegacijo enako strukturo: predsednika in dva podpredsednika, ki jih izvolijo člani delegacije. Člane delegacij imenujejo politične skupine Parlamenta, sestava delegacije pa odraža politično ravnotežje v Parlamentu.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta je tudi član delegacije, nekateri pa so celo v več delegacijah.

Pravila

Delegacije morajo upoštevati stroga pravila, ki so določena v uradnem dokumentu z naslovom Izvedbene določbe, ki urejajo delo delegacij in misij zunaj Evropske unije.

V tem dokumentu je opredeljen tudi glavni cilj delegacij, in sicer „vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in /.../ spodbujanje /.../ vrednot, na katerih temelji Evropska unija".

V določbah je opisano tudi, kako delegacije Parlamenta sodelujejo s parlamentarnimi odbori in da morajo pri svojih dejavnostih upoštevati stališča in standarde Parlamenta.

Zaradi omejevanja stroškov se strogo nadzoruje število poslancev, ki potujejo v države zunaj EU, za vsa potovanja pa je potrebna tudi predhodna odobritev.

Delegacije Evropskega parlamenta - akterji z globalnim dosegom © European Parliament

Predstavitev in pristojnosti

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)

Vrste delegacij

Vse delegacije Evropskega parlamenta navezujejo stike s poslanci iz drugih držav, regij in organizacij, kje in na kakšen način se sestajajo, pa je odvisno od vrste delegacije.

Parlamentarne skupščine

Prva skupina delegacij se udeležuje parlamentarnih skupščin, torej rednih in formalnih srečanj, na katerih se sestanejo izvoljeni predstavniki različnih parlamentov. Delegacija Evropskega parlamenta je le ena od številnih delegacij na teh skupščinah.

V večini primerov je delegacija Evropskega parlamenta največja posamezna delegacija na skupščini, saj poslanci Evropskega parlamenta predstavljajo približno polovico vseh delegatov, redkeje pa so predstavniki Evropskega parlamenta v manjšini.

Trenutno se parlamentarnih skupščin udeležuje pet od skupno 44 delegacij Evropskega parlamenta, med katerimi sta delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO (DNAT) in delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini (DLAT).

Medparlamentarni odbori

Delegacije Evropskega parlamenta v medparlamentarnih odborih se s člani drugih delegacij srečujejo na rednih in formalnih srečanjih. Večina medparlamentarnih odborov je dvostranskih, saj so sestavljeni iz delegacije Evropskega parlamenta in še ene delegacije, običajno iz ene same države.

Glede na različne dejavnike ločimo več vrst medparlamentarnih odborov, in sicer pridružitveni parlamentarni odbor, odbor za parlamentarno sodelovanje, skupni parlamentarni odbor in stabilizacijsko-pridružitveni odbor.

Ti odbori so bili ustanovljeni z dvostranskimi sporazumi med Evropsko unijo in partnersko državo, njihove seje pa potekajo v skladu s pravili, določenimi v Poslovniku.

V Evropskem parlamentu je trenutno petnajst delegacij, ki sodelujejo v 23 parlamentarnih odborih. Taki delegaciji sta na primer delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika (D-MX) in delegacija v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina (D-UA).

Druge medparlamentarne delegacije

Največja skupina delegacij se osredotoča na odnose z drugo državo ali skupino držav.

Te delegacije se s kolegi zakonodajalci sestajajo na rednih medparlamentarnih srečanjih, njihova pogostnost pa je odvisna od razporeda dela in razpoložljivosti obeh partnerjev. Za ta srečanja ne veljajo posebna pravila, kljub temu pa potekajo v skladu s splošnimi določbami za delegacije, ki jih je sprejel Evropski parlament.

Večina delegacij Evropskega parlamenta, približno 25 od 44, spada v kategorijo medparlamentarnih delegacij, med katerimi sta delegacija za odnose z Japonsko (D-JP) in delegacija za odnose s Kanado (D-CA).

Konferenca predsednikov delegacij

Konferenca predsednikov delegacij je politično telo Evropskega parlamenta, ki usklajuje delo vseh 44 stalnih delegacij.

Poleg tega zagotavlja, da delegacije delujejo učinkovito in usklajeno z ostalimi strukturami Parlamenta. Na njenih rednih sejah potekajo razprave o vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočajo delegacije.

Sestava in predsedstvo

Člani konference so predsedniki 44 delegacij Parlamenta in treh odborov, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov.

Eden izmed 44 predsednikov delegacij je izvoljen za predsednika konference. Njegov mandat traja dve leti in pol oz. polovico petletnega parlamentarnega obdobja Evropskega parlamenta.

Trenutna predsednica konference predsednikov delegacij je Inés Ayala Sender, ki se ji mandat izteče leta 2019 ob koncu osmega parlamentarnega obdobja.

Inés Ayala Sender je španska poslanka v Skupini naprednega zavezništva socialistov in demokratov in predsednica delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba ter članica delegacije v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje.

Načrtovanje

Seje konference predsednikov delegacij običajno potekajo v torek med plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, torej se konferenca sestane dvanajstkrat na leto.

Konferenca dvakrat na leto določi, kdaj bodo potekale seje delegacij v naslednjem polletju. Osnutek časovnega razporeda predloži odborom za zunanje zadeve, mednarodno trgovino in razvoj, ki ga nato posredujejo konferenci predsednikov, političnemu telesu Evropskega parlamenta, ki ga sestavljajo predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin.

Konferenca predsednikov je pristojna za odobritev časovnega razporeda delegacij.

Priporočila, ki jih konferenca predsednikov delegacij predloži drugim političnim telesom ali pa jih od njih prejme

Konferenca predsednikov delegacij včasih tudi predloži predloge za delo delegacij konferenci predsednikov.

Konferenca predsednikov lahko skupaj s predsedstvom Evropskega parlamenta, še enim političnim telesom, ki ga sestavljajo predsednik Parlamenta in podpredsedniki, konferenci predsednikov delegacij dodeli posebne naloge.

Sodelovanje med delegacijami ter med delegacijami in odbori

Konferenca predsednikov delegacij je zagovornica dobrih praks, zato je sprejela skupne pristope in smernice za delovanje delegacij.

Poleg tega sodeluje tudi s konferenco predsednikov odborov, sorodnim političnim telesom, ki usklajuje delo odborov.

Tako so dejavnosti odborov in delegacij Parlamenta usklajene.

To pa še okrepi pristojnosti Evropskega parlamenta pri izvajanju nadzora nad zunanjimi odnosi Evropske unije.

Okvir

Konferenca predsednikov delegacij je opisana v Poslovniku Parlamenta.

V trenutni različici Poslovnika jo opredeljuje člen 30 z naslednjimi štirimi določbami:

1. Konferenca predsednikov delegacij je sestavljena iz predsednikov vseh stalnih medparlamentarnih delegacij. Konferenca izvoli svojega predsednika.

2. Če predsednik ni navzoč, sejo konference vodi najstarejši navzoči poslanec.

3. Konferenca predsednikov delegacij lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom delegacij.

4. Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko na konferenco predsednikov delegacij preneseta opravljanje določenih nalog.

Člani