Начална страница

Представяне

Какво представляват делегациите

Делегациите на Европейския парламент са официални групи от членове на ЕП (членове на Европейския парламент), които развиват връзки с парламентите на трети държави, региони или организации.

На редовни заседания в Брюксел и Страсбург членовете на делегациите обсъждат положението в държавите, които са им партньори, и връзките между партньорите и ЕС. Делегациите канят експерти, които работят извън Европейския парламент - в посолства или университети, например, или в дипломатическата служба на ЕС - да изнасят беседи и да обменят мнения с членовете на ЕП.

Делегациите често канят гости, чийто глас иначе може да не бъде чут: членове на политическата опозиция или членове на гражданското общество. Техните представяния разширяват познанията на членовете на ЕП в рамките на кратки, често продължаващи само един час срещи.

Делегациите също така организират „междупарламентарни заседания", на които имат възможност да обсъждат въпроси пряко с избраните представители от държавите, върху които е съсредоточено вниманието им.

Тези заседания се провеждат най-много два пъти годишно и продължават няколко часа или дни. Провеждат се при редуване на местата: за едно заседание членовете на ЕП пътуват извън ЕС до другия парламент, а за следващото членовете на ЕП приветстват своите гости в Европейския парламент.

Когато членовете на ЕП пътуват извън територията на ЕС за тези заседания, те се стремят също така да се срещат с хора извън съответния парламент и да посещават финансирани от ЕС проекти.

Постоянни делегации

Понастоящем Европейският парламент има 44 постоянни делегации. Броят може да се промени през следващия парламентарен мандат, който започва през 2019 г. Парламентът може също така да взема решение за създаване на ad hoc делегации, които да съсредоточат вниманието си за определен период от време върху конкретна област.

Непосредствено след последните избори Парламентът прие резолюция „относно числения състав на междупарламентарните делегации". Тази резолюция съдържа списък на делегациите, функциониращи по време на настоящия мандат, и броя на членовете на ЕП, които всяка една включва.

При различните мандати разпределението и големината на отделните делегации могат да се различават значително. Например, през предходния законодателен мандат (2009 - 2014 г.) една делегация работи с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. От средата на 2014 г. насам четири отделни делегации обхващат тези страни.

Състав

Най-големите делегациите обикновено са тези, които участват в „парламентарни асамблеи", в рамките на които се свикват няколко парламента.

Например, има 78 членове на ЕП в делегацията на Европейския парламент във форума, който събира два пъти годишно всички парламенти от групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ). Когато тези членове на ЕП пътуват за заседание на асамблеята, те се срещат с 78 парламентаристи - по един от всяка от 78-те държави в групата на държавите от АКТБ.

Такава голяма делегация обаче е необичайна, тъй като повечето от делегациите на Парламента наброяват 15 членове или по-малко. Най-малките имат само 8 членове.

Независимо от размера си всички делегации имат една и съща структура: имат един председател и двама заместник-председатели, които се избират от делегацията. Всички членовете на делегацията се определят от политическите групи на Парламента, като общият състав на делегацията отразява цялостния политически баланс в Парламента.

Всеки един член на ЕП е член на делегация. Някои са членове на повече от една.

Правила

Делегациите трябва да спазват строги правила, определени в официален документ, озаглавен „Разпоредби за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз".

Този текст определя общата цел на делегациите: „поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, а от друга страна [...] популяризирането [...] на ценностите, върху които се основава Европейският съюз".

Разпоредбите също така описват как делегациите на Парламента следва да работят с комисиите на Парламента и как техните дейности следва да зачитат позициите и стандартите на Парламента.

С цел да бъдат намалени разходите, броят на членовете на ЕП, пътуващи извън ЕС, също така е строго контролиран, като за всички пътувания се изисква предварително разрешение.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица © European Parliament

Представяне и правомощия

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)

Видове делегации

Всички делегации на Европейския парламент имат връзки с парламентаристи в други държави, региони и организации. Как точно и кога те се срещат зависи, обаче, от вида на делегацията.

Парламентарни асамблея

Група от делегации участват в „парламентарни асамблеи" - редовни официални заседания, на които се срещат избрани представители от различни парламенти. Делегацията на Европейския парламент е само една от различните делегации в тези асамблеи.

В повечето случаи делегацията на Европейския парламент е най-голямата отделна делегация в рамките на асамблеята, като броят на членовете на Европейския парламент е около половината от общия брой на делегатите. В някои случаи представителите на Европейския парламент са малцинство от общия брой делегати.

Понастоящем 5 от общо 44-те делегации на Европейския парламент участват в парламентарни асамблеи. Примерите включват Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО (съкратено DNAT) и Делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (DLAT).

Междупарламентарни комисии

Делегациите на Европейския парламент в междупарламентарните „комитети" се срещат с колегите си в рамките на редовни официални заседания. Повечето от тези междупарламентарни комитети са двустранни: те включват Европейския парламент и друга делегация, обикновено от една държава.

Междупарламентарните комитети могат да се наричат „парламентарни комитети за асоцииране", „комитети за парламентарно сътрудничество", „съвместни парламентарни комитети" или „парламентарни комитети по стабилизиране и асоцииране" в зависимост от редица фактори.

Всички тези комитети са създадени чрез двустранни споразумения между ЕС и съответните партньори. Заседанията следва строг „процедурен правилник".

Понастоящем Европейският парламент има 15 делегации, които участват в 23 парламентарни комитети. Примерите включват Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико (D-MX) и Делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС - Украйна (D-UA).

Други междупарламентарни делегации

Най-голямата група делегации съсредоточават вниманието си върху „връзките с" друга държава или понякога с група от държави.

Тези делегации срещат своите колеги законодатели в рамките на редовни „междупарламентарни заседания". Честотата на тези заседания може да варира съгласно графиците и възможностите на двамата партньори. Тези заседания не разполагат със специални правила, а спазват общите „разпоредби" за делегациите, определени от Европейския парламент.

Повечето от делегациите на Европейския парламент - около 25 от общо 44 - попадат в тази категория междупарламентарни делегации. Два примера са Делегацията за връзки с Япония (D-JP) и Делегацията за връзки с Канада (D-CA).

Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации (СПД) е политическият орган на Европейския парламент, който координира работата на постоянните 44 делегации на Парламента.

Съветът на председателите на делегации следи делегациите да работят ефикасно и при координация с другите структури на Парламента. Неговите редовни заседания предоставят форум за обсъждане на общите проблеми и предизвикателства пред делегациите.

Състав и председателство

Членовете на Съвета на председателите на делегации са председателите на 44-те парламентарни делегации и на 3-те комисии, които работят в областта на международните отношения.

Един от 44-мата председатели, участващи в групата, се избира за председател на Съвета на председателите на делегации. Той или тя заема поста за срок от две години и половина, т.е. половината от петгодишния законодателен мандат на Европейския парламент.

Понастоящем председател на Съвета на председателите на делегации е Инес Аяла Сендер. Нейният мандат ще изтече в края на осмия мандат на Парламента през 2019 г.

Г-жа Инес Аяла Сендер, испански член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, е също така председател на Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, както и член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

График

Заседанията на Съвета на председателите на делегации обикновено се провеждат във вторниците по време на пленарните заседания в Страсбург. Това означава, че има 12 заседания годишно.

Два пъти годишно Съветът на председателите на делегации планира графика на заседанията на делегациите за следващото полугодие. Проектът на график се представя на комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по развитие. След това графикът се предава на „Председателския съвет", орган на Европейския парламент, който включва председателя на Парламента и председателите на политическите групи.

Председателският съвет отговаря за одобряването на графика на делегациите.

Препоръки към и от други политически органи

Съветът на председателите на делегации също така понякога представя на Председателския съвет предложения относно работата на делегациите.

Председателският съвет и Бюрото на Европейския парламент - друг политически орган, състоящ се от председателя и заместник-председателите на Парламента - могат да възлагат определени задачи на Съвета на председателите на делегации.

Сътрудничество между делегациите и между делегациите и комисиите

Чрез приемането на общи подходи и насоки за дейността на делегациите Съветът на председателите на делегации подкрепя най-добрите практики.

Също така работи в сътрудничество със „Съвета на председателите на комисии" - паралелен политически орган, който координира работата на комисиите.

По този начин се поддържа координацията между парламентарните комисии и делегации.

Това на свой ред засилва контрола от страна на Европейския парламент върху външните отношения на ЕС.

Рамка

Съветът на председателите на делегации е описан в Правилника за дейността на Парламента.

В настоящата версия на Правилника за дейността член 30 засяга Съвета на председателите на делегации, като посочва следните четири клаузи:

1. Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

2. При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

3. Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.

4. Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

Членове