Hem

Introduktion

Om delegationerna

Europaparlamentets delegationer är officiella grupper av ledamöter som utvecklar relationer med parlament, regioner och organisationer utanför EU.

Vid regelbundna möten i Bryssel och Strasbourg diskuterar delegationsmedlemmarna situationen i sina partners länder och förbindelserna mellan sina partner och EU. Delegationerna bjuder in experter som arbetar utanför Europaparlamentet - t.ex. på ambassader eller universitet eller i EU:s diplomattjänst - för att hålla anföranden och diskutera med Europaparlamentets ledamöter.

Delegationerna bjuder ofta in gäster som annars kanske inte skulle kunna göra sina röster hörda, såsom medlemmar av den politiska oppositionen eller det civila samhället. Deras berättelser ökar ledamöternas förståelse under korta möten som ofta inte varar mer än en timme.

Delegationerna organiserar även "interparlamentariska möten" där de har möjlighet att ta upp frågor direkt med valda företrädare från de länder de fokuserar på.

Dessa möten hålls som mest två gånger om året och varar i några timmar eller dagar. De äger rum växelvis: för ett möte reser ledamöterna till det andra parlamentet utanför EU, och för nästa tar de emot sina gäster i Europaparlamentet.

När ledamöterna reser utanför EU för dessa möten försöker de också träffa personer utanför parlamentet och besöka EU-finansierade projekt.

Ständiga delegationer

Europaparlamentet har för närvarande 44 ständiga, dvs. permanenta, delegationer. Detta kan komma att ändras till nästa mandatperiod, som börjar 2019. Europaparlamentet kan även besluta att skapa tillfälliga delegationer för att fokusera temporärt på ett visst område.

Strax efter det senaste valet fattade Europaparlamentet ett beslut "om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna". I detta beslut anges de delegationer som är verksamma under valperioden och antalet ledamöter i varje delegation.

Delegationernas fördelning och storlek kan variera betydligt mellan olika valperioder. Under den förra valperioden (2009-2014) arbetade exempelvis en delegation med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo. Sedan mitten av 2014 täcks dessa länder av fyra separata delegationer.

Sammansättning

De största delegationerna är vanligtvis de som deltar i "parlamentariska församlingar", där flera parlament samlas.

Det finns t.ex. 78 ledamöter i Europaparlamentets delegation till det forum som två gånger om året samlar alla parlament i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-gruppen). När dessa ledamöter reser till församlingen träffar de 78 andra parlamentsledamöter - en ledamot från vart och ett av de 78 länderna i AVS-gruppen.

Men det är ovanligt med så stora delegationer, och de flesta av Europaparlamentets delegationer består av 15 eller färre ledamöter. De minsta har endast åtta ledamöter.

Oavsett delegationernas storlek har de alla samma struktur: en ordförande och två vice ordförande, som väljs av delegationen. Alla ledamöterna i delegationen utses av Europaparlamentets politiska grupper, så att delegationens sammansättning återspeglar den övergripande politiska balansen i parlamentet.

Varje ledamot av Europaparlamentet tillhör en delegation. Några tillhör fler än en.

Bestämmelser

Delegationerna måste följa strikta bestämmelser som fastställs i ett officiellt dokument kallat "Genomförandebestämmelser för delegationernas arbete och tjänsteresor utanför Europeiska unionen".

I denna text anges det allmänna syftet med delegationerna: "bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner [och] främja de värden som Europeiska unionen bygger på".

Bestämmelserna beskriver även hur delegationerna ska arbeta med parlamentets utskott och hur deras verksamhet ska ta hänsyn till parlamentets ståndpunkter och normer.

För att hålla nere kostnaderna krävs förhandstillstånd för alla resor, och antalet ledamöter som reser till länder utanför EU kontrolleras strikt.

Parlamentets delegationer, aktörer med global räckvidd © European Parliament

Presentation och ansvarsområde

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)

Typer av delegationer

Alla Europaparlamentets delegationer har kontakt med parlamentsledamöter i andra länder, regioner och organisationer. Exakt var och hur de träffas beror dock på typen av delegation.

Parlamentariska församlingar

En grupp av delegationer deltar i "parlamentariska församlingar" - regelbundna, formella möten som samlar valda företrädare från flera parlament. Europaparlamentets delegation är bara en av flera delegationer vid dessa församlingar.

I de flesta fall är Europaparlamentets delegation den största enskilda delegationen i församlingen, och dess ledamöter motsvarar då ungefär hälften av det totala antalet delegater. I ett fåtal fall utgör Europaparlamentets företrädare en minoritet av det totala antalet delegater.

För närvarande deltar 5 av Europaparlamentets 44 delegationer i parlamentariska församlingar. Bland dessa återfinns delegationen till Natos parlamentariska församling (förkortas DNAT) och delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (DLAT).

Interparlamentariska kommittéer

Europaparlamentets delegationer till interparlamentariska "kommittéer" träffar sina motparter vid regelbundna, formella möten. De flesta av dessa interparlamentariska kommittéer är bilaterala och involverar Europaparlamentet och ytterligare en delegation, vanligtvis från ett enskilt land.

Interparlamentariska kommittéer kan kallas "parlamentariska associeringskommittéer", "parlamentariska samarbetskommittéer", "gemensamma parlamentarikerkommittéer" eller "parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittéer", beroende på ett antal faktorer.

Alla dessa kommittéer har skapats genom bilaterala avtal mellan EU och partnern. Mötena följer strikta "arbetsordningar".

Europaparlamentet har för närvarande 15 delegationer som deltar i 23 parlamentariska kommittéer. Exempel på dessa är delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko (D-MX) och delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU-Ukraina (D-UA).

Andra interparlamentariska delegationer

Den största gruppen av delegationer fokuserar på "förbindelser med" ett annat land, eller ibland med en grupp av länder.

Dessa delegationer träffar sina lagstiftande kolleger i ordinarie "interparlamentariska sammanträden". Hur ofta dessa sammanträden hålls varierar beroende på de två partnernas scheman och tillgänglighet. Dessa sammanträden har ingen egen arbetsordning, men följer de allmänna bestämmelser för delegationer som Europaparlamentet fastställt.

De flesta av Europaparlamentets delegationer - ungefär 25 av de totalt 44 delegationerna - tillhör denna kategori av interparlamentariska delegationer. Två exempel är delegationen för förbindelserna med Japan (D-JP) och delegationen för förbindelserna med Kanada (D-CA).

Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen är det politiska organ i Europaparlamentet som samordnar arbetet i parlamentets 44 ständiga delegationer.

Konferensen ser till att delegationerna arbetar effektivt och i samordning med parlamentets övriga strukturer. Konferensens regelbundna sammanträden utgör ett forum för diskussioner om frågor och utmaningar som är gemensamma för delegationerna.

Sammansättning och ordförandeskap

Konferensens ledamöter består av ordförandena för Europaparlamentets 44 delegationer samt ordförandena för de tre utskott som arbetar med internationella förbindelser.

En av de 44 ordförandena som deltar i gruppen väljs till konferensens ordförande. Han eller hon innehar denna position i två och ett halvt år, eller hälften av Europaparlamentets femåriga valperiod.

Delegationsordförandekonferensens ordförande är för närvarande Inés Ayala Sender. Hennes mandatperiod löper ut i slutet av Europaparlamentets åttonde valperiod 2019.

Inés Ayala Sender är en spansk ledamot av gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater, och hon är även ordförande för delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen samt ledamot av delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

Schemaläggning

Delegationsordförandekonferensens sammanträden hålls vanligtvis på tisdagarna under sammanträdesperioderna i Strasbourg. Det innebär tolv sammanträden på ett år.

Två gånger om året planerar konferensen delegationernas möteskalender för nästkommande sexmånadersperiod. Kalenderförslaget överlämnas till utskotten för utrikesfrågor, internationell handel respektive utveckling. Därefter skickas kalendern vidare till "talmanskonferensen", Europaparlamentets organ med talmannen och ordförandena för de politiska grupperna.

Talmanskonferensen ansvarar för att godkänna delegationernas kalender.

Rekommendationer till och från andra politiska organ

Delegationsordförandekonferensen skickar ibland även förslag om delegationernas arbete till talmanskonferensen.

Talmanskonferensen och Europaparlamentets presidium - ett annat politiskt organ, som består av talmannen och de vice talmännen - kan delegera specifika uppgifter till delegationsordförandekonferensen.

Samarbete mellan delegationer och mellan delegationer och utskott

Delegationsordförandekonferensen förespråkar bästa praxis genom att anta gemensamma tillvägagångssätt och riktlinjer för delegationernas verksamhet.

Den samarbetar även med "utskottsordförandekonferensen" - ett parallellt politiskt organ som samordnar utskottens arbete.

På detta sätt förblir parlamentets utskott och delegationer samordnade sinsemellan.

Detta stärker i sin tur parlamentets granskning av EU:s internationella förbindelser.

Ramar

Delegationsordförandekonferensen beskrivs i Europaparlamentets "arbetsordning".

I den nuvarande versionen av arbetsordningen behandlas konferensen i följande fyra punkter i artikel 30:

1. Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den ska välja en ordförande.

2. I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

3. Delegationsordförandekonferensen kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.

4. Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Ledamöter