Pagrindinis puslapis

Pristatymas

Kas yra delegacijos

Europos Parlamento delegacijos yra oficialios Europos Parlamento narių grupės, kurios plėtoja ryšius su ES nepriklausančių šalių parlamentais, regionais ar organizacijomis.

Per reguliarius posėdžius Briuselyje ir Strasbūre delegacijų nariai aptaria padėtį šalyse partnerėse ir partnerių ir ES tarpusavio santykius. Delegacijos kviečia ne Europos Parlamente, o, pvz., ambasadose ar universitetuose arba ES diplomatinėje tarnyboje dirbančius ekspertus skaityti pranešimus ir keistis nuomonėmis su Europos Parlamento nariais.

Dažnai delegacijos kviečia svečius, kurie kitu atveju nebūtų išgirsti, t. y. politinės opozicijos narius arba pilietinės visuomenės atstovus. Jų skaitomi pranešimai padeda EP nariams geriau suprasti padėtį per trumpus - dažnai trunkančius tik vieną valandą - posėdžius.

Delegacijos taip pat rengia tarpparlamentinius susitikimus, kuriuose turi galimybę aptarti klausimus tiesiogiai su išrinktais šalių, kurios priklauso delegacijų kompetencijai, atstovais.

Šie susitikimai vyksta du kartus per metus ir gali trukti kelias valandas arba kelias dienas. Jie rengiami pakaitomis: už ES ribų, kai EP narius kviečia kitas parlamentas, ir Europos Parlamente, kai svečius kviečia EP nariai.

Kai Parlamento nariai vyksta dalyvauti posėdžiuose už ES ribų, jie taip pat stengiasi susitikti su žmonėmis, nedirbančiais parlamente, ir apsilankyti vietose, kuriose įgyvendinami ES finansuojami projektai.

Nuolatinės delegacijos

Šiuo metu Europos Parlamente yra 44 nuolatinės delegacijos. Ši padėtis gali pasikeisti kitą kadenciją, kuri prasidės 2019 m. Europos Parlamentas taip pat gali nuspręsti sudaryti ad hoc delegacijas, kurios tam tikru metu bus atsakingos už konkrečią sritį.

Iš karto po paskutinių rinkimų Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tarpparlamentinių delegacijų narių skaičiaus. Rezoliucijoje pateikiamas šios kadencijos delegacijų sąrašas ir nurodoma, kiek Europos Parlamento narių sudaro kiekvieną delegaciją.

Įvairių kadencijų delegacijų dydis ir sfera gali labai skirtis. Pvz., per praėjusią kadenciją (2009-2014 m.) viena delegacija dirbo su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu. Nuo 2014 m. vidurio šios šalys priklauso keturių atskirų delegacijų kompetencijai.

Sudėtis

Didžiausios delegacijos paprastai yra delegacijos, dalyvaujančios parlamentinėse asamblėjose, kuriose posėdžiauja kelių parlamentų atstovai.

Pvz., Europos Parlamento delegaciją du kartus per metus rengiamame forume, suburiančiame visus Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) grupės šalių parlamentus, sudaro 78 Europos Parlamento nariai. Šie Europos Parlamento nariai asamblėjoje susitinka su dar 78 parlamentų nariais, po vieną iš visų 78 AKR grupės šalių.

Vis dėlto tokių didelių delegacijų nėra daug, nes daugumos EP delegacijų narių skaičius - 15 arba mažiau. Mažiausia delegacija turi 8 narius.

Nesvarbu, koks jų dydis, visų delegacijų struktūra tokia pati: jos turi pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus, kuriuos renka delegacija. Visus delegacijos narius skiria EP frakcijos, o visos delegacijos sudėtis atitinka bendrą EP politinę pusiausvyrą.

Visi Europos Parlamento nariai yra kurios nors delegacijos nariai. Kai kurie priklauso daugiau nei vienai delegacijai.

Taisyklės

Delegacijos privalo laikytis griežtų taisyklių, įtvirtintų oficialiame dokumente - Delegacijų darbą ir misijas už Europos Sąjungos ribų reglamentuojančiose įgyvendinimo nuostatose.

Šiame dokumente nustatyta bendra delegacijų paskirtis: „ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir [...] prisidėti prie vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga [...] populiarinimo."

Nuostatose taip pat aprašoma, kaip Europos Parlamento delegacijos turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamento komitetais ir kaip jos, vykdydamos savo veiklą, turėtų laikytis Europos Parlamento pozicijos ir standartų.

Siekiant sumažinti išlaidas taip pat yra griežtai kontroliuojamas narių, keliaujančių už ES ribų, skaičius - visoms kelionėms reikalingas išankstinis leidimas.

EP delegacijos visame pasaulyje © European Parliament

Pristatymas ir kompetencija

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))

Delegacijų tipai

Visos Europos Parlamento delegacijos palaiko ryšius su kitų šalių parlamentų, regionų ir organizacijų nariais, tačiau tai, kaip ir kur jos rengia susitikimus, priklauso nuo delegacijos tipo.

Parlamentinės asamblėjos

Viena delegacijų grupė dalyvauja parlamentinėse asamblėjose, t. y. įprastuose oficialiuose susitikimuose, suburiančiuose išrinktus kelių parlamentų atstovus. Europos Parlamento delegacija yra tik viena iš kelių delegacijų šiose asamblėjose.

Daugeliu atvejų Europos Parlamento delegacija yra didžiausia delegacija asamblėjoje - EP narių skaičius siekia apie pusę visų delegacijų narių. Keliais atvejais Europos Parlamento atstovai sudaro mažumą visų delegacijų narių.

Šiuo metu parlamentinėse asamblėjose dalyvauja 5 iš 44 Europos Parlamento delegacijų, pvz., Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja ar Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje.

Tarpparlamentiniai komitetai

Europos Parlamento delegacijos tarpparlamentiniuose komitetuose per reguliariai rengiamus oficialius posėdžius susitinka su savo kolegomis iš kitų parlamentų. Dauguma šių tarpparlamentinių komitetų yra dvišaliai: juose dalyvauja Europos Parlamentas ir kita delegacija, kuri paprastai yra iš vienos šalies.

Tarpparlamentiniai komitetai gali būti vadinami parlamentiniais asociacijos komitetais, parlamentinio bendradarbiavimo komitetais, jungtiniais parlamentiniais komitetais arba stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniais komitetais. Tai priklauso nuo kelių veiksnių.

Visi šie komitetai buvo įsteigti pagal dvišalius ES ir šalies partnerės susitarimus. Posėdžiai vyksta laikantis griežtų darbo tvarkos taisyklių.

Šiuo metu Europos Parlamentas turi 15 delegacijų, kurios dalyvauja 23 parlamentiniuose komitetuose, pvz., Delegaciją ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete ar Delegaciją ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete.

Kitos tarpparlamentinės delegacijos

Dauguma delegacijų dėmesį skiria ryšiams su kita šalimi arba kartais su šalių grupe.

Šios delegacijos susitinka su kitų parlamentų nariais per įprastus tarpparlamentinius susitikimus. Susitikimų dažnumas priklauso nuo abiejų partnerių veiklos kalendoriaus. Šiems susitikimams nėra taikomos atskiros taisyklės, tačiau juose laikomasi Europos Parlamento patvirtintų bendrų delegacijoms skirtų nuostatų.

Dauguma Europos Parlamento delegacijų - apie 25 iš 44 - patenka į šią tarpparlamentinių delegacijų kategoriją. Du pavyzdžiai yra Delegacija ryšiams su Japonija ir Delegacija ryšiams su Kanada.

Delegacijų pirmininkų sueiga

Delegacijų pirmininkų sueiga - tai Europos Parlamento politinis organas, koordinuojantis Europos Parlamento 44 nuolatinių delegacijų darbą.

Sueiga užtikrina, kad delegacijos dirbtų veiksmingai ir kad jų veikla būtų suderinta su kitų EP padalinių veikla. Reguliariai rengiamuose posėdžiuose aptariami bendri delegacijų klausimai ir uždaviniai.

Sudėtis ir pirmininkavimas

Delegacijų pirmininkų sueigą sudaro EP 44 delegacijų ir 3 komitetų, kurie dirba tarptautinių santykių srityje, pirmininkai.

Vienas iš 44 šios grupės pirmininkų išrenkamas Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininku. Pirmininko kadencijos trukmė yra dveji su puse metų arba pusė Europos Parlamento penkerių metų kadencijos.

Šiuo metu Delegacijos pirmininkų sueigos pirmininkė yra Inés Ayala Sender. Jos kadencija baigsis EP aštuntosios kadencijos pabaigoje 2019 m.

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė iš Ispanijos I. Ayala Sender taip pat yra Delegacijos ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga pirmininkė ir Delegacijos Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje narė.

Kalendorius

Delegacijų pirmininkų sueigos posėdžiai paprastai rengiami Strasbūro sesijų antradieniais. Tai reiškia, kad per metus jų būna 12.

Du kartus per metus Delegacijų pirmininkų sueiga rengia būsimą šešių mėnesių delegacijų posėdžių kalendorių. Kalendoriaus projektas teikiamas Užsienio reikalų, Tarptautinės prekybos ir Vystymosi komitetams, o vėliau - Pirmininkų sueigai, t. y. Europos Parlamento organui, kurį sudaro EP pirmininkas ir frakcijų pirmininkai.

Pirmininkų sueiga yra atsakinga už delegacijų posėdžių kalendoriaus tvirtinimą.

Kitiems politiniams organams skirtos ir šių organų teikiamos rekomendacijos

Delegacijų pirmininkų sueiga taip pat kartais teikia Pirmininkų sueigai pasiūlymus dėl delegacijų darbo.

Pirmininkų sueiga ir Europos Parlamento biuras - kitas politinis organas, kurį sudaro EP pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, - gali pavesti Delegacijų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Delegacijų tarpusavio ir delegacijų ir komitetų bendradarbiavimas

Delegacijų pirmininkų sueiga, tvirtindama bendras delegacijų veiklos gaires ir strategiją, skleidžia geriausią patirtį.

Ji taip pat bendradarbiauja su Komitetų pirmininkų sueiga - analogišku politiniu organu, kuris koordinuoja komitetų darbą.

Tokiu būdu EP komitetų ir delegacijų veikla koordinuojama tarpusavyje.

O tai savo ruožtu sustiprina Europos Parlamento kontrolę ES užsienio santykių srityje.

Teisės aktai

Delegacijų pirmininkų sueiga yra numatyta Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse.

Jos veikla reglamentuojama dabartinės redakcijos Darbo tvarkos taisyklių 30 straipsnyje, kurį sudaro šios keturios nuostatos:

1. Delegacijų pirmininkų sueiga sudaroma iš visų nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkų. Ji išsirenka savo pirmininką.
2. Jei nėra pirmininko, Pirmininkų sueigai pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys.
3. Delegacijų pirmininkų sueiga gali teikti rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl delegacijų darbo.
4. Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Delegacijų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Nariai