Alessandra BASSO
Alessandra BASSO
Italia

Data di nascita : , Treviso

9ª legislatura Alessandra BASSO

Gruppi politici

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Gruppo Identità e Democrazia - Membro

Partiti nazionali

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Lega (Italia)

Deputati

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
 • 17-02-2022 / 15-07-2024 : Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese
 • 20-11-2023 / 15-07-2024 : Commissione per lo sviluppo
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegazione all'Assemblea parlamentare Africa-UE

Membro sostituto

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per lo sviluppo
 • 02-07-2019 / 16-02-2022 : Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese
 • 23-06-2021 / 19-01-2022 : Commissione giuridica
 • 20-01-2022 / 19-11-2023 : Commissione per lo sviluppo
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Commissione giuridica

Attività parlamentari principali

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

26-01-2023 IMCO_AD(2023)736371 PE736.371v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica

05-12-2022 JURI_AD(2022)735590 PE735.590v02-00 JURI
Angelika NIEBLER

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

30-09-2021 JURI_AD(2021)694960 PE694.960v02-00 JURI
Geoffroy DIDIER

Proposte di risoluzione

Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali

Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2021 (A9-0358/2021 - Nathalie Loiseau) SV

16-02-2022

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i voteringen om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
Betänkandet understryker nya och framväxande hot som utgår från statliga och icke-statliga aktörer i en multipolär värld, såsom terrorism, den ökade förekomsten av auktoritära styren, hybridhot, såsom it-attacker, desinformation och utländsk inblandning. Betänkandet betonar en ökad militarisering i världen, med tilltagande global maktkonkurrens och geopolitiska spänningar, minskade nedrustningsinsatser och internationella vapenkontrollsystem, spridning av massförstörelsevapen, kärnvapen, och användning av kemiska vapen.
Betänkandet noterar en situation av instabilitet och oförutsebarhet vid unionens gränser och i dess närmaste grannskap. Den ryska aggressionen mot Ukraina och Georgien utgör ett direkt och indirekt hot mot den europeiska säkerhetsordningen. Därför understryker betänkandet att ett aktivt engagemang i unionens grannskap ligger i EU:s intresse. Betänkandet noterar med oro den tilltagande militariseringen på Krimhalvön och Ryska federationens försök att destabilisera området kring Svarta havet. EU bör stå upp för folkrätten som det gemensamma regelsystem världens stater har kommit överens om, inklusive varje stats suveräna likställighet och territoriella integritet.
I linje med betänkandet anser vi att EU:s röst i utrikes- och säkerhetspolitiken behöver stärkas. Unionen bör kunna agera när stater begår övergrepp mot sina egna befolkningar, eller hotar grannländer med vapen och ekonomiska påtryckningar. Genom att slopa kravet på enhällighet inom vissa områden av utrikespolitiken kan EU agera snabbare och tydligare. Vi behöver också stärka vår förmåga att klara vår egen säkerhet. Men säkerhet kan inte byggas ensidigt. Fördjupade relationer med andra, även utanför EU, är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en säker värld och gemensam säkerhet.
Vi vänder oss dock emot betänkandets skrivningar om genomförandet av ”ett gemensamt europeiskt försvar” samt en ”verklig europeisk försvarsunion”. Den svenska försvarspolitiska inriktningen innebär att vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi förordar dock inte en militär utveckling inom EU som för tankarna till någon slags gemensam armé. Den snabbinsatsstyrka som förordas i betänkandet får anses duplicera EU:s existerande stridsgrupper.
Vidare understryker betänkandet att behovet av att systematiskt ta hänsyn till den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basens bidrag till EU:s strategiska autonomi. Försvarstekniska samarbeten och forskning bör fortsatt stödjas men det får inte ske på bekostnad av mindre medlemsstater, inklusive svensk försvarsindustri, som bidrar till att säkerställa Sveriges militära alliansfrihet. EU bör fortsatt värna unionens grundläggande principer som öppenhet, innovation och frihandel.

Relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (A9-0296/2021 - Jérémy Decerle) SV

15-02-2022

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i voteringen om jordbruksutskottets genomföranderapport om produktionsdjurens välbefinnande, samt att stödja den alternativa rapporten som tidigare antagits av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
Det alternativa förslaget konstaterar brister i EU-direktiven om produktionsdjurens välbefinnande och bedömer att de är föråldrade, ofta otillräckliga och saknar artspecifikt skydd för vissa arter såsom mjölkkor, slaktkycklingar och avelshöns, kaniner, får och kalkoner. Rapporten uppmanar kommissionen att se över lagstiftningen om djurs välbefinnande och hälsa, samt säkerställa att kraven är tydliga, exakta och ändamålsenliga när det gäller att skydda produktionsdjur i samband med födseln, uppfödning, transport och slakt.
Vidare betonar rapporten att det i direktivet om värphöns och direktivet om kalvar har funnits en kombination av undantag, vaga villkor och en avsaknad av särskilt skydd i EU-lagstiftningen parallellt med olika nationella regler, vilket har snedvridit konkurrensen på den inre marknaden. Rapporten framhåller att ohälsosam kost med för mycket salt, socker, fett och animaliskt protein utgör viktiga riskfaktorer för sjukdom och dödlighet i EU. En hållbar kost med mer växtbaserade livsmedel och med färre animaliska livsmedel kan bidra positivt till den globala hälsan, klimatet och miljön, och innebära att målen i den gröna given och Parisavtalet uppnås snabbare.
Jordbruksutskottets rapport fastslår i sin tur att investeringar i bättre djurskydd leder till ökade produktionskostnader och en ökad arbetsbörda för uppfödarna, oavsett vilken sorts uppfödning det rör sig om, och ytterligare offentliga stöd från EU:s jordbrukspolitik för investeringar i djurskydd efterfrågas. Inkomststödet i pelare I för åren 2023–2027 kräver dock en öronmärkning på minst 25 procent för miljö, klimat och djurens välbefinnande. Dessutom öronmärks minst 35 procent i pelare I (landsbygdsfonden) gällande satsningar inom miljö, klimat, och djurens välbefinnande. Dessa stöd torde stimulera till ytterligare investeringar i bättre djurskydd 2023–2027, samtidigt som jordbrukarnas absorptionsförmåga för stöd till djurens välbefinnande bör säkerställas.
Jordbruksutskottet anser att åtgärder för bättre djurens välbefinnande kan vara kontraproduktiva och undergräva hållbarhetsaspekter såsom hälsa och säkerhet, bekämpning av antimikrobiell resistens samt insatser för att minska växthusgasutsläppen. Vi delar inte utskottets bild om att det föreligger en målkonflikt mellan skärpta djurskyddsregler i EU och klimat och hälsa. Istället bör skärpningar av EU:s djurskyddslagstiftning kunna utformas på ett sådant sätt att produktionsdjurens välbefinnande säkerställs, samtidigt som miljö, klimat, och hälsa, samt jordbrukarnas konkurrenskraft beaktas och värnas.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Interrogazioni all'Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei presidenti e ai questori

I deputati possono presentare al Presidente interrogazioni attinenti all'esercizio da parte dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori delle rispettive attribuzioni. Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento

Interrogazioni alla BCE e concernenti l'MVU e l'SRM

I deputati possono rivolgere alla BCE interrogazioni con richiesta di risposta scritta e presentare interrogazioni concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Tali interrogazioni sono innanzitutto presentate al presidente della commissione competente. Articoli 140 e 141 e allegato III del regolamento

Risposte alle interrogazioni alla BCE e concernenti l'MVU e l'SRM

Risposta alle interrogazioni alla BCE e alle interrogazioni concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Articoli 140 e 141 e allegato III del regolamento

Proposte di risoluzione individuali

A norma dell'articolo 143 del regolamento del Parlamento europeo, ogni deputato può presentare individualmente una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. Tali proposte di risoluzione esprimono le posizioni dei singoli deputati che le hanno presentate. Le proposte ricevibili sono deferite alla commissione competente, la quale decide se dare seguito alla proposta di risoluzione e, in caso affermativo, quale procedura seguire. Quando una commissione decide di dare seguito a una proposta di risoluzione, questa pagina riporta informazioni più dettagliate sotto la risoluzione in questione. Articolo 143 del regolamento

Dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni riportate di seguito sono state firmate dal deputato, anche se la firma non è visibile nella versione online.

Riunioni

Short Term Rental

Deputati
BASSO Alessandra
Data, luogo:
Bruxelles, European Parliament
Funzione:
Relatore ombra
Meeting related to procedure:
2022/0358(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
IMCO
Riunione con:
Pro.Loca.Tur

Directive on financial contracts concluded at a distance

Deputati
BASSO Alessandra
Data, luogo:
Webex
Funzione:
Relatore ombra
Meeting related to procedure:
2022/0147(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
IMCO

Construction Products Regulation

Deputati
BASSO Alessandra
Data, luogo:
European Parliament - Bruxelles
Funzione:
Relatore ombra
Meeting related to procedure:
2022/0094(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
IMCO