Jacek PROTASIEWICZ
Jacek PROTASIEWICZ
Polska

Data urodzenia : , Brzeg

Siódma kadencja Parlamentu Jacek PROTASIEWICZ

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodniczący

 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Wiceprzewodniczący

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

10-10-2013 AFET_AD(2013)514841 PE514.841v02-00 AFET
Jacek PROTASIEWICZ

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Wygasła
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie europejskiej karty osób niepełnosprawnych

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Wygasła
Jan KOZŁOWSKI Salvador GARRIGA POLLEDO Anne E. JENSEN Jacek PROTASIEWICZ Marian HARKIN Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Jolanta Emilia HIBNER Jürgen KLUTE Danuta JAZŁOWIECKA Ádám KÓSA Andrea COZZOLINO Derek VAUGHAN Ivars GODMANIS Frédéric DAERDEN
Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 351 - 05-03-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

06-09-2010 P7_DCL(2010)0061 Przyjęta
Britta THOMSEN Ilda FIGUEIREDO Elizabeth LYNNE Jacek PROTASIEWICZ Karima DELLI
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 16-12-2010
Przyjęto : 16-12-2010
Lista sygnatariuszy : P7_PV(2010)12-16(ANN-3)
Liczba sygnatariuszy : 391 - 16-12-2010

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.