Competenţe de supraveghere 

Parlamentul European are mai multe puteri de supraveghere și control. Acestea îi permit să exercite control asupra altor instituții, să monitorizeze folosirea adecvată a bugetului UE și să asigure implementarea corectă a legislației UE.

Consiliul European 

Președintele Parlamentului European are dreptul de a lua cuvântul în deschiderea fiecărui Consiliu European, pentru a prezenta poziția Parlamentului cu privire la subiectele ce urmează a fi abordate de către șefii de stat și de guvern.

După fiecare summit, Președintele Consiliului European prezintă un raport Parlamentului cu privire la rezultatul reuniunii.

Rol
Consiliul European este compus din șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană, din președintele său, ales pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată, și din președintele Comisiei Europene. Consiliul European definește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii.

Consiliul UE 

La începutul și la sfârșitul fiecărei președinții, care are durata de șase luni, președintele Consiliului Uniunii Europene poartă discuții cu deputații în Parlamentul European pe marginea programului președinției.

Deputații pot depune întrebări cu solicitare de răspuns scris sau oral Consiliului și îi pot solicita să inițieze noi politici.

Consiliul Afaceri Externe este prezidat în permanență de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Acesta sau reprezentanți ai săi asistă la toate dezbaterile în plen în cadrul cărora se abordează politica externă, de securitate sau de apărare. De două ori pe an, Înaltul Reprezentant prezintă Parlamentului European un raport referitor la politicile respective și implicațiile lor financiare.

Rol
Consiliul UE este celălalt organ legislativ al Uniunii. Este compus din miniștri ai statelor membre.

Comisia Europeană 

Parlamentul European are dreptul de a aproba și a destitui Comisia Europeană. Începând din 1994, comisarilor desemnați li s-a cerut să se prezinte în fața PE pentru audieri. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, șefii de stat UE propun un candidat pentru președinția Comisiei ținând seama de rezultatele alegerilor europene. Candidatul este ales de PE.

PE este în măsură să depună o moțiune de cenzură împotriva Comisiei și, în ultimă instanță, să o destituie. Până în prezent, nu a fost adoptată niciuna dintre cele opt moțiuni de cenzură prezentate în plen. În 1999, Comisia Santer a renunțat la mandatul său, pentru a nu fi obligată de către Parlament să-și depună demisia.

PE asigură controlul democratic asupra Comisiei, care prezintă în mod regulat rapoarte Parlamentului, inclusiv un raport anual privind activitățile UE și unul privind execuția bugetului. O dată pe an, președintele Comisiei pronunță discursul privind starea Uniunii, adresându-se Parlamentului reunit în plen. Parlamentul invită în mod regulat Comisia să inițieze noi politici, iar Comisia are obligația de a răspunde întrebărilor cu solicitare de răspuns oral sau scris adresate de către deputați.

Rol
Comisia Europeană exercită rolul de gardian al tratatelor și este brațul executiv al UE.

Curtea de Justiție 

Parlamentul poate cere Curții să ia măsuri împotriva Comisiei sau a Consiliului în cazul în care au acționat într-un mod care contravine spiritului dreptului UE.

Parlamentul, împreună cu Consiliul, poate solicita Curții de Justiție să înființeze tribunale specializate. De exemplu, în 2005, a fost înființat Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, care are misiunea de a soluționa litigiile dintre UE și funcționarii acesteia.

Rol
Curtea de Justiție este instanța supremă în materie de drept al UE. Aceasta interpretează și asigură aplicarea uniformă a legislației UE în toate statele membre.

Banca Centrală Europeană 

Parlamentul trebuie consultat înainte ca președintele, vicepreședinții și Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene (BCE) să fie numiți de Consiliul European.

Președintele BCE prezintă raportul anual al băncii în plen și poartă în mod regulat un dialog monetar cu comisia pentru afaceri economice.

Rol
Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de gestionarea politicii monetare a zonei euro.

Curtea Europeană de Conturi 

Curtea de Conturi prezintă raportul anual privind exercițiul bugetar anterior Consiliului și Parlamentului European. Pe baza raportului, Parlamentul decide dacă aprobă sau nu felul în care Comisia a gestionat bugetul UE acordând descărcarea de gestiune.

Parlamentul trebuie consultat înaintea numirii membrilor Curții de Conturi de către Consiliu.

Rol
Curtea de Conturi controlează finanțele UE. În calitate de auditor extern, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și exercită rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Ombudsmanul European 

Parlamentul alege Ombudsmanul European. Ombudsmanul transmite rapoarte Parlamentului European și își prezintă raportul anual în fața deputaților. Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la cererea Parlamentului European, în circumstanțe excepționale. Ombudsmanul poate iniția investigații din proprie inițiativă.

Rol
Ombudsmanul European investighează plângerile care privesc administrarea defectuoasă în activitatea instituțiilor și a organelor UE.

Petitions, committees of inquiry 

Orice cetățean european, companie sau organizație din UE poate trimite Parlamentului European o petiție privind legislația UE.

Parlamentul poate institui o comisie de anchetă pentru examinarea încălcărilor dreptului UE de către statele membre.