Παραλαβή και Καταχώριση Επίσημων Εγγράφων

Τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παρόν τμήμα έχουν παραληφθεί και καταχωρηθεί επισήμως σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις της Συνθήκης, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και του δημοσιονομικού κανονισμού οι οποίες αφορούν την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014