Esittely

Tietoaineistot

Tämä tietokanta sisältää Euroopan parlamentin eri tutkimusyksiköiden tuottamat tutkimusasiakirjat, erityisesti politiikkayksiköiden, talouden hallinnan tukiyksikön sekä vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osaston tuottamat tutkimukset, selvitykset ja katsaukset (Briefing). Näiden tutkimusasiakirjojen avulla pyritään tukemaan parlamentin eri elinten työtä.

Politiikkayksiköt

Politiikkayksiköt avustavat parlamentin eri elimiä, etenkin valiokuntia, niiden työssä tarjoamalla asiantuntija-apua ja neuvontaa eri politiikka-aloilla. Politiikkayksiköt laativat itse ja teettävät parlamentin ulkopuolella analyyseja ja tarjoavat niiden perusteella riippumatonta, asiantuntevaa, objektiivista, korkealaatuista ja ajantasaista tietoa kaikilla parlamentin toiminta-aloilla.
Politiikkayksiköt tuottavat politiikka-analyyseja eri muodoissa useimmiten parlamentin valiokunnan tai valtuuskunnan pyynnöstä. Tietokannassa on erilaisia tutkimuksia, maa- tai aihekohtaisia selvityksiä sekä katsauksia (Briefing). Tätä kirjallista aineistoa voidaan muun muassa hyödyntää suoraan tietyn valiokunnan lainsäädäntötyössä tai sitä voidaan käyttää ohjeistuksena parlamentin valtuuskunnille

Talouden hallinnan tukiyksikkö

Talouden hallinnan tukiyksikkö laatii katsauksia parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan järjestämiä taloudelliseen vuoropuheluun liittyviä tilaisuuksia ja selontekovelvollisuutta koskevia kuulemisia varten. Lisäksi se laatii säännöllisesti alaa koskevia tausta-asiakirjoja ja taulukoita

Vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osasto

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) alainen vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osasto tuottaa tutkimuksia unionin lainsäädännön ja politiikkojen etu- ja jälkikäteisarviointia varten. Tietokannassa on yksityiskohtaisia arvioita komission teettämistä vaikutustenarvioinneista, täydentäviä tai korvaavia vaikutustenarviointeja, vaikutustenarviointeja parlamentin tarkistuksista sekä unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta koskevia Euroopan tason täytäntöönpanon arviointeja. Lisäksi se sisältää Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevia raportteja aloilla, joilla unionin tason yhteiset toimet voisivat olla tehokkaampia tai tuottaa yhteistä hyötyä, sekä Euroopan tason lisäarvon arviointeja, joiden avulla voidaan perustella valiokuntien esittämien lainsäädäntöaloitteiden tarpeellisuutta.
Tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikkö (STOA) tekee monitieteistä tutkimusta ja tarjoaa strategista neuvontaa tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnissa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Se toteuttaa perusteellisia tutkimuksia ja järjestää seminaareja näiden alojen kehityksen seuraamiseksi 24 parlamentin jäsenen muodostaman STOA-paneelin ohjeistuksen mukaisesti
Yhteydenotot

Talousarvioasioiden politiikkayksikkö