Vyplňte toto políčko

Predloženie

Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Tematické sekcie

Tematické sekcie sú zodpovedné za poskytovanie odborných konzultácií a politického poradenstva na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov, najmä výborov. Na základe analýz vykonaných v Parlamente alebo externe poskytujú tematické sekcie nezávislé, odborné, objektívne, kvalitné a aktuálne informácie vo všetkých oblastiach činnosti Parlamentu.
Tematické sekcie poskytujú politické analýzy v rôznych formách, najčastejšie ako odpoveď na žiadosť výboru alebo delegácie Parlamentu. V tejto databáze nájdete rôzne texty, napr. štúdie a hĺbkové analýzy týkajúce sa konkrétnej krajiny alebo špecifickej témy briefingu. Výsledok v písomnej podobe slúži na rôzne účely – priamo na legislatívnu činnosť konkrétneho výboru alebo ako briefingový materiál pre delegácie poslancov.

Oddelenie pre podporu správy hospodárskych záležitostí

Oddelenie poskytuje informačné materiály pre hospodárske dialógy a vypočutia o otázkach zodpovednosti, ktoré organizuje príslušný parlamentný výbor. Okrem toho pravidelne poskytuje podkladové dokumenty a tabuľky z tejto oblasti.

Riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu

Riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu v rámci výskumnej služby Európskeho parlamentu poskytuje výskumné služby súvisiace s rôznymi aspektmi hodnotenia právnych predpisov a politík EÚ ex ante alebo ex post. Táto databáza obsahuje: detailné posudky posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia; doplňujúce alebo náhradné posúdenia vplyvu; posúdenia vplyvu pozmeňujúcich návrhov z Parlamentu; „posúdenia vykonávania európskeho práva“ o vykonávaní a účinnosti práva a politík EÚ v praxi; správy o „nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ“ v oblastiach politiky, v ktorých by spoločné opatrenia na európskej úrovni mohli priniesť vyššiu efektívnosť alebo spoločné výhody; a „posúdenia európskej pridanej hodnoty“, ktoré obsahujú odôvodnenia pre legislatívne iniciatívne správy predkladané výbormi.
Oddelenie vedeckej predikcie (STOA) vykonáva interdisciplinárny výskum a poskytuje strategické informácie v oblasti posudzovania vedeckých a technologických možností a vedeckej predikcie. Vypracúva hĺbkové štúdie a organizuje semináre o vývoji v týchto oblastiach pod vedením výboru STOA zloženého z 24 poslancov.
Kontakty

tematická sekcia pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti