O pravilima za zastupnike

Europski parlament broji 705 zastupnika izabranih u 27 država članica proširene Europske unije. zastupnici se biraju na neposrednim općim izborima na mandat od pet godina.

Fotografija vijećnice u Strasbourgu tijekom plenarne sjednice

Svaka država odlučuje o načinu održavanja izbora, ali mora osigurati jednakost spolova i tajno glasovanje. Europski izbori održavaju se u skladu s načelom razmjerne zastupljenosti. U Austriji, Belgiji, Njemačkoj i Malti dobna granica za glasovanje iznosi 16 godina, u Grčkoj 17 godina, dok u preostalim državama članicama ona iznosi 18 godina.

Zastupnička mjesta dodjeljuju se na temelju broja stanovnika svake države članice. Više od trećine zastupnika u Europskom parlamentu su žene. Zastupnici su svrstani prema političkoj opredijeljenosti, a ne nacionalnosti.

Zastupnici obnašaju dužnost u svojim izbornim jedinicama, u Strasbourgu, gdje se održava 12 tjednih plenarnih sjednica godišnje, i u Bruxellesu gdje prisustvuju dodatnim sjednicama te sjednicama odbora i klubova zastupnika.

Statutom iz 2009. utvrđena su pravila i uvjeti za zastupnike.

Dodatne informacije:

Integritet u Europskom parlamentu

Europski parlament pridaje veliku važnost integritetu, transparentnosti i odgovornosti političkih aktivnosti svojih zastupnika. Kako bi se to osiguralo, Parlament je uveo znatan broj pravila i mjera koji su dodatni pojačani u okviru sveobuhvatnog postupka revizije 2023. godine.

Kodeks ponašanja zastupnika Europskog parlamenta

Kodeks ponašanja stupio je na snagu 1. siječnja 2012., a posljednja revizija provedena je 2023. Njime su utvrđena glavna načela prema kojima zastupnici moraju djelovati isključivo u javnom interesu te koja moraju poštovati u svom radu, a to su nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje dostojanstva i ugleda Europskog parlamenta.

Kodeksom ponašanja definirani su sukobi interesa te način na koji se zastupnici s njima trebaju nositi i navedena su pravila o obvezi objavljivanja informacija, aktivnostima bivših zastupnika i Savjetodavnom odboru o ponašanju zastupnika.

Kodeks ponašanja također obvezuje zastupnike da podnesu detaljnu izjavu o svojim privatnim interesima, izjavu o imovinskom stanju i, prema potrebi, izjavu o svijesti o potencijalnom sukobu interesa. Nadalje, Kodeks ponašanja obvezuje zastupnike da objave sve zakazane sastanke, čak i kad su delegirani njihovim asistentima, s predstavnicima interesnih skupina koje podliježu registru transparentnosti te s predstavnicima javnih tijela trećih zemalja. Zastupnici također moraju prijaviti prisustvovanje događajima koje su organizirale treće strane u slučaju da treća strana u potpunosti ili djelomično nadoknađuje troškove puta, smještaja ili boravka ili ih izravno plaća. Podaci koje dostave zastupnici u svojim izjavama također se nalaze i na osobnim stranicama svakog zastupnika, osim izjave o imovinskom stanju, koja nije javna.

Zastupnici također moraju prijaviti sve darove približne vrijednosti iznad 150 EUR koje su primili kada su službeno zastupali Parlament, pod uvjetima navedenima u Provedbenim mjerama Kodeksa ponašanja. Ti se darovi upisuju u registar darova.

Predsjednik može kazniti svakog zastupnika koji prekrši Kodeks ponašanja. Predsjednik tu kaznu izriče na plenarnoj sjednici te se ona objavljuje na vidljivom mjestu na internetskoj stranici Parlamenta.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika

Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika nadležno je tijelo koje zastupnicima daje upute o tumačenju i primjeni Kodeksa ponašanja. Na zahtjev predsjednika ili ako ga se izravno kontaktira, Savjetodavni odbor također razmatra navodne slučajeve kršenja Kodeksa ponašanja i savjetuje predsjednika o mogućim mjerama koje treba poduzeti. Savjetodavni odbor proaktivno prati pridržavaju li se zastupnici Kodeksa ponašanja i njegovih provedbenih mjera.

Savjetodavni odbor čini osmero zastupnika. Imenuje ih predsjednik na temelju njihova iskustva i vodeći računa o političkoj i rodnoj ravnoteži. Članovi Savjetodavnog odbora svakih se šest mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika tog odbora. Predsjednik također imenuje jednog dopunskog zastupnika za svaki klub zastupnika koji inače nije zastupljen u Savjetodavnom odboru.

Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:
Sedmi parlamentarni saziv:
Osma parlamentarni saziv:
Deveti parlamentarni saziv:

Ostala pravila o transparentnosti i etici zastupnika

Transparentnost i odgovornost

Uz obveze svih zastupnika na temelju Kodeksa ponašanja, Europski parlament utvrdio je niz posebnih pravila kojima se jača transparentnost i etičnost u svim područjima djelovanja. Poseban naglasak stavljen je na etiku lobiranja.

Sudjelovanje lobista na događanjima

Organizacije koje podliježu pravilima registra transparentnosti smiju organizirati ili biti sudomaćini događanja u Parlamentu samo ako su pravilno upisani u registar.

Više informacija:

Pravilnik o bivšim zastupnicima

Bivšim zastupnicima zabranjeno je lobiranje u Parlamentu prvih šest mjeseci nakon isteka njihova mandata. Ako provode aktivnosti lobiranja nakon šest mjeseci, moraju se upisati u registar transparentnosti. Bivši zastupnici smiju ulaziti u zgrade Parlamenta u svojstvu bivših zastupnika, ali taj pristup ne smiju koristiti za provođenje aktivnosti lobiranja.

Više informacija:

Plaće i mirovine

Plaće zastupnika

Zastupnici u pravilu dobivaju iste plaće, na temelju jedinstvenog statuta, koji je stupio na snagu u srpnju 2009.

Prema jedinstvenom statutu, prije odbijanja poreza mjesečna plaća zastupnika iznosi 10 075,18 € od 1.7.2023. Plaća se isplaćuje iz proračuna Parlamenta, a nakon odbijanja poreza EU-a te doprinosa za osiguranje, iznosi 7 853,89 €. Države članice također mogu zaračunavati nacionalni porez na tu plaću. Osnovna plaća utvrđena je u iznosu od 38,5 % osnovne plaće sudaca pri Sudu Europske unije.

Postoji i nekoliko iznimaka: zastupnici koji su imali mandat u Parlamentu prije izbora 2009. godine imali su mogućnost odabrati prethodni nacionalni sustav za plaće, prijelazne naknade i mirovine.

Mirovine

Temeljem Statuta, nekadašnji zastupnici imaju pravo na starosnu mirovinu s navršene 63 godine. Mirovina iznosi 3,5 % plaće zastupnika za svaku punu godinu obnašanja mandata i jednu dvanaestinu te brojke za svaki dodatni puni mjesec mandata, ali ukupno ne prelazi 70 % plaće zastupnika. Te se mirovine isplaćuju iz proračuna Europske unije.

Dodatno mirovinsko osiguranje za zastupnike koje je uvedeno 1989. godine od srpnja 2009. više nije na raspolaganju novim zastupnicima i postupno se ukida.

Naknade zastupnika

Kao i zastupnici u nacionalnim parlamentima, zastupnici u Europskom parlamentu dobivaju niz naknada kao povrat troškova koje imaju u izvršavanju svojih dužnosti.

Naknada za opće troškove

Ovom se naknadom nadoknađuju troškovi u državi članici u kojoj je zastupnik izabran, a uključuje troškove vođenja ureda zastupnika, telefonske i poštanske usluge te kupovinu, rad i održavanje računala i telematske opreme. Naknada za zastupnike koji neopravdano izostanu s polovice plenarnih sjednica u jednoj parlamentarnoj godini (od rujna do kolovoza) se prepolovljuje.

Iznos naknade je u 2024. iznosio 4 950 € mjesečno.

Putni troškovi

Većina sjednica Europskog parlamenta, poput plenarnih sjednica, sjednica odbora i sjednica klubova zastupnika, održava se u Bruxellesu ili Strasbourgu. Zastupnici imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova za sudjelovanje na tim sjednicama pod uvjetom da prilože popratne dokumente, i to najviše do iznosa cijene avionske karte poslovnog razreda klase D ili slične klase, putovanja vlakom prvim razredom ili paušalnog iznosa od 0,58 EUR po kilometru za putovanje automobilom (do 1 000 kilometara), uz fiksne naknade s obzirom na udaljenost i trajanje putovanja kojima se obuhvaćaju ostali putni troškovi (poput cestarina, dodatnih troškova za prtljagu i rezervacija).

Ostali putni troškovi

U zastupničke dužnosti ubrajaju se i odlasci na brojna putovanja koja nisu povezana sa službenim sastancima (npr. radi prisustvovanja konferenciji ili radnog posjeta) unutar države članice u kojoj su zastupnici izabrani i izvan nje.

Tako zastupnici za aktivnosti koje obavljaju izvan države članice u kojoj su izabrani mogu dobiti povrat putnih troškova, troškova smještaja i drugih troškova povezanih s putovanjem u najvišem iznosu od 4 886 EUR godišnje. Za aktivnosti koje obavljaju u državi članici u kojoj su izabrani primaju samo naknadu za troškove prijevoza, pri čemu je za svaku državu utvrđen najveći godišnji iznos povrata.

Dnevnica
  • Parlament isplaćuje paušalnu naknadu u iznosu od 350 EUR po danu namijenjenu za pokrivanje svih ostalih troškova zastupnika nastalih u razdoblju obavljanja parlamentarnih dužnosti pod uvjetom da oni svoje prisustvo potvrde potpisom na popisu nazočnih.
  • Dnevnica se umanjuje za polovicu iznosa ako zastupnici ne sudjeluju u više od pola poimeničnih glasovanja na dane glasovanja na plenarnoj sjednici, čak i ako su na njoj nazočni. Za sjednice koje se održavaju izvan Europske unije naknada iznosi 175 EUR (pri čemu i dalje vrijedi obveza potpisivanja popisa nazočnih), dok se troškovi smještaja nadoknađuju zasebno.

Pitanja koja se odnose na osoblje

Zastupnici u Europskom parlamentu sami mogu izabrati svoje asistente u okviru odobrenih proračunskih sredstava koja je utvrdio Parlament te uvjeta definiranih u poglavlju 5. Provedbenih mjera Statuta zastupnika.

Najveći mjesečni iznos po zastupniku u 2024. godini iznosi 28 696 eura. Taj se iznos ne isplaćuje zastupnicima nego kao plaća asistentima koji ispunjavaju uvjete i imaju važeći ugovor te tijelima zaduženima za ubiranje poreza na primanja.

Zastupnici imaju pravo zaposliti više vrsta asistenata.

Akreditirani asistenti, zaposleni u Bruxellesu (ili u Luxembourgu/Strasbourgu), izravno su odgovorni upravi Parlamenta. Zastupnici mogu zaposliti tri akreditirana asistenta, a u nekim slučajevima i četiri. Najmanje 25 % sredstava za parlamentarnu pomoć namijenjeno je akreditiranim asistentima.

Lokalni asistenti pomažu zastupnicima u radu u državi članici u kojoj je zastupnik izabran. Te ugovore vodi ovlašteni platni agent koji osigurava poštovanje odredbi o socijalnoj zaštiti i oporezivanju. Ugovori lokalnih asistenata su ili ugovori o radu ili ugovori o pružanju usluga.

Stažisti mogu stažirati ili u mjestima rada Parlamenta ili u državi članici u kojoj je zastupnik izabran.

Ukupni troškovi za lokalne asistente i stažiste ne mogu premašiti 75 % odobrenih sredstava za parlamentarnu pomoć. Troškovi za pružatelje usluga ne smiju međutim premašiti 25 % tih sredstava.

Više informacija o primanjima potražite ovdje.

Slične gornje granice definirane su za platne agente ili za pružatelje usluga koji su pravne osobe.

Više zastupnika udruženih u skupinu može zaposliti jednog akreditiranog ili lokalnog asistenta ili više njih te međusobno odlučuju o podjeli troškova.

Zastupnici ne mogu zaposliti bliske rođake kao asistente. Njihovi asistenti ne smiju biti povezani s vanjskim aktivnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Imena ili nazivi poduzeća svih asistenata objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta za trajanja njihovih ugovora, osim ako na temelju propisno opravdanih sigurnosnih razloga nije odlučeno drukčije.

Pregled rezultata europskih i državnih izbora

Ova publikacija najpotpunija je i najopsežnija baza podataka o zbivanjima na političkoj sceni svih država članica EU-a, s rezultatima izbora i sastavima Europskog parlamenta koji sežu do prvih izravnih izbora 1979. godine. Pregled isto tako sadrži i rezultate nedavnih nacionalnih izbora u svim državama članicama EU-a.