Please fill this field
Thomas HÄNDEL Thomas HÄNDEL
Thomas HÄNDEL
Vokietija

Gimimo data : , Nürnberg

8-oji Parlamento kadencija Thomas HÄNDEL

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji - Narys

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Vokietija)

Pirmininkas

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Narys

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 08-07-2018 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2017 m. biudžeto projekto

15-06-2016 EMPL_AD(2016)580767 PE580.767v02-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA)

03-12-2015 EMPL_AD(2015)567760 PE567.760v02-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos

16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665 PE567.665v01-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl viešbučių valytojų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

12-09-2016 P8_DCL(2016)0076 Nebegalioja
Tania GONZÁLEZ PEÑAS Jean LAMBERT Thomas HÄNDEL Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Brando BENIFEI Siôn SIMON Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA Eleonora FORENZA Enrique CALVET CHAMBON
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 76 - 13-12-2016

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.