Jungtinės grupės Europos Parlamente

Jungtinės grupės yra forumas, kuriame įvairios frakcijos neoficialiai keičiasi nuomonėmis konkrečiais klausimais ir palaiko ryšius tarp Parlamento narių ir pilietinės visuomenės. Kiekvieną iš jų sudaro ne mažiau kaip trijų skirtingų frakcijų nariai.

Jungtinės grupės nėra oficialūs Parlamento organai, tačiau jas Parlamentas pripažįsta. Šios grupės sukuriamos frakcijų pirmininkų sutarimu kiekvienos kadencijos pradžioje.

Jungtinių grupių sąrašas

Tai yra dabartinės kadencijos jungtinių grupių sąrašas. Jungtinių grupių nereikėtų painioti su neoficialiomis grupėmis arba draugystės grupėmis, kurios nėra oficialiai pripažintos, todėl neįtrauktos į šį sąrašą.

Jungtinių grupių reglamentavimas

Jungtines grupes reglamentuoja Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnis ir kitos vidaus taisyklės.

Skaidrumo sumetimais tik Skaidrumo registre registruoti interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamente organizuojamoje jungtinių grupių veikloje (lankytis posėdžiuose (susirinkimuose ar renginiuose), juos remti arba padėti organizuoti). Be to, kiekviena jungtinė grupė turi skelbti metinę finansinių interesų deklaraciją, apimančią visą grynaisiais pinigais arba natūra gautą paramą (finansinę, personalo ir materialinę paramą).

Be to, jungtinėms grupėms draudžiama:

  • naudoti Parlamento ar frakcijų pavadinimus ar logotipus;
  • reikšti nuomonę Parlamento vardu;
  • vykdyti veiklą, dėl kurios gali kilti painiavos su oficialia Parlamento ar jo organų veikla;
  • užsiimti veikla, kuri gali padaryti neigiamą poveikį santykiams su ES institucijomis ar trečiosiomis šalimis, taip pat
  • organizuoti renginius trečiosiose šalyse, kurie sutampa su oficialaus Parlamento organo misija, įskaitant rinkimų stebėjimą.

Kvestoriai yra atsakingi už jungtinių grupių priežiūrą.