Az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszok minőségének Bizottság általi értékelése

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció G-001002/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 139. cikke
Christine Anderson, Markus Buchheit
az ID képviselőcsoport nevében

23-09-2020 G-001002/2020

A Bizottság elnökének beavatkozása a horvát választásokba – a Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex megsértése

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció G-001001/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 139. cikke
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
az ID képviselőcsoport nevében

14-07-2020 G-001001/2020

Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával G-000001/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Az iráni államhoz fűződő, az EU-ban elkövetett közelmúltbeli terrorista cselekmények

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával G-000008/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Biogazdálkodás és földrajzi jelzések az uniós mezőgazdaság versenyképességének fokozására

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával G-000007/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Ivan Jakovčić
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

08-11-2018 G-000007/2018

Az Európa-nap munkaszüneti nappá nyilvánítása az EU értékeinek népszerűsítése céljából

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000006/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Ivan Jakovčić
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

08-06-2018 G-000006/2018

A nők alapvető emberi jogainak megsértése Pakisztánban

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000005/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

A család nemzetközi napjának megtartása (május 15.)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000004/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Jörg Meuthen
a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000003/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Az európai hajógyártási ágazat helyzete

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000002/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Ivan Jakovčić
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

28-02-2018 G-000002/2018

Kapcsolat

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk készítéséhez

A nagyobb interpellációkat egy képviselőcsoport a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez nyújthatja be.

Az elnök ellenőrzi a kérdések elfogadhatóságát. Amennyiben elfogadhatók, a címzettnek hat héten belül válaszolnia kell.

Ha a címzett a hozzá való továbbítástól számított hat héten belül nem válaszol a nagyobb interpellációra, az interpellációt a szerző kérésére fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe, és az Elnökök Értekezletének jóvá kell hagynia azt.

Az írásbeli válasz kézhezvételekor, amennyiben képviselők egy csoportja, illetve egy vagy több képviselőcsoport, amely a Parlament összes képviselőjének legalább 10%-át képviseli, azt kérelmezi, a nagyobb interpellációt fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe, és az Elnökök Értekezletének jóvá kell hagynia azt.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.