Kommissionens bedömning av kvaliteten på sina svar på frågor för skriftligt besvarande

Större interpellation för skriftligt besvarande G-001002/2020
till kommissionen
Artikel 139 i arbetsordningen
Christine Anderson, Markus Buchheit
för ID-gruppen

23-09-2020 G-001002/2020

Kommissionsordförandens inblandning i det kroatiska valet – överträdelse av uppförandekoden för kommissionens ledamöter

Större interpellation för skriftligt besvarande G-001001/2020
till kommissionen
Artikel 139 i arbetsordningen
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
för ID-gruppen

14-07-2020 G-001001/2020

Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000001/2019
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - iransk statsterrorism i EU på senare tid

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000008/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Ekologiskt jordbruk och geografiska beteckningar för att stärka EU-jordbrukets konkurrenskraft

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000007/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Ivan Jakovčić
för ALDE-gruppen

08-11-2018 G-000007/2018

Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000006/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Ivan Jakovčić
för ALDE-gruppen

08-06-2018 G-000006/2018

Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000005/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt - G-000004/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Jörg Meuthen
för EFDD-gruppen

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000003/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Situationen i den europeiska varvsindustrin

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000002/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Ivan Jakovčić
för ALDE-gruppen

28-02-2018 G-000002/2018

Kontakt

Större interpellationer för skriftligt besvarande

Större interpellationer får inges av en politisk grupp till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen ska kontrollera huruvida frågorna är tillåtliga. Om så är fallet ska adressaten svara inom sex veckor.

Om adressaten underlåter att besvara den större interpellationen inom sex veckor efter översändandet av den ska interpellationen på begäran av frågeställaren föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista och godkännas av talmanskonferensen.

När det skriftliga svaret har mottagits ska den större interpellationen, på begäran av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som utgör minst 10 % av parlamentets samlade ledamöter, föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista och godkännas av talmanskonferensen.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.