Implementácia a vymáhanie environmentálneho práva

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie G-001001/2021
Komisii
článok 139 rokovacieho poriadku
Sven Giegold, Margrete Auken, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

12-07-2021 G-001001/2021

Ako Komisia hodnotí kvalitu svojich odpovedí na otázky na písomné zodpovedanie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie G-001002/2020
Komisii
článok 139 rokovacieho poriadku
Christine Anderson, Markus Buchheit
v mene skupiny ID

23-09-2020 G-001002/2020

Zasahovanie predsedníčky Komisie do volieb v Chorvátsku – porušenie kódexu správania členov Komisie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie G-001001/2020
Komisii
článok 139 rokovacieho poriadku
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
v mene skupiny ID

14-07-2020 G-001001/2020

Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000001/2019
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000008/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Ekologické poľnohospodárstvo a zemepisné označenia na posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000007/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Ivan Jakovčić
v mene skupiny ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Uznanie Dňa Európy ako štátneho sviatku s cieľom presadzovať hodnoty EÚ

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000006/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Ivan Jakovčić
v mene skupiny ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000005/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Medzinárodný deň rodiny (15. máj)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000004/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Jörg Meuthen
v mene skupiny EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000003/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Kontakt

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie

Väčšiu interpeláciu môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložiť politická skupina.

Predseda overí, či sú otázky prípustné. Ak áno, adresát musí odpovedať do šiestich týždňov.

Ak adresát neodpovie na väčšiu interpeláciu do šiestich týždňov odo dňa, keď mu bola postúpená, interpelácia sa na žiadosť autora zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu a schváli ju Konferencia predsedov.

Väčšia interpelácia sa po prijatí písomnej odpovede a v prípade, že o to požiadajú poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktorí predstavujú minimálne 10 % všetkých poslancov Parlamentu, zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu a schváli ju Konferencia predsedov.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov