Ocena jakości odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie G-001002/2020
do Komisji
Art. 139 Regulaminu
Christine Anderson, Markus Buchheit
w imieniu grupy ID

23-09-2020 G-001002/2020

Ingerencja przewodniczącej Komisji w wybory na Chorwacji – naruszenie kodeksu postępowania członków Komisji Europejskiej

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie G-001001/2020
do Komisji
Art. 139 Regulaminu
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
w imieniu grupy ID

14-07-2020 G-001001/2020

Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000001/2019
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - niedawne irańskie akty terroru państwowego w UE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000008/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Rolnictwo ekologiczne i oznaczenia geograficzne służące wzmocnieniu konkurencyjności rolnictwa UE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000007/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Ivan Jakovčić
w imieniu grupy ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Uznanie Dnia Europy za święto państwowe w celu propagowania wartości UE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000006/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Ivan Jakovčić
w imieniu grupy ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

łamanie podstawowych praw człowieka kobiet w Pakistanie

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000005/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000004/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Jörg Meuthen
w imieniu grupy EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000003/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Sytuacja w europejskim przemyśle stoczniowym

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000002/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Ivan Jakovčić
w imieniu grupy ALDE

28-02-2018 G-000002/2018

Kontakt

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez grupę polityczną.

Przewodniczący sprawdza, czy pytania są dopuszczalne. Jeżeli są dopuszczalne, adresat ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu sześciu tygodni.

Jeśli adresat nie udzieli odpowiedzi na interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych w ciągu sześciu tygodni od jej otrzymania, na wniosek autora zostaje ona wpisana do ostatecznego projektu porządku dziennego obrad Parlamentu i wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Przewodniczących.

Po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie, na wniosek posłów, grupy politycznej lub grup politycznych stanowiących co najmniej 10 % posłów do Parlamentu, interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych zostaje wpisana do ostatecznego projektu porządku dziennego obrad Parlamentu i wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Przewodniczących.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.