Átláthatóság 

Etika és átláthatóság

Mivel növekszik az Európai Parlament fontossága és befolyása – különösen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) elfogadása óta –, minden eddiginél fontosabb annak biztosítása, hogy az intézmény teljes mértékben nyílt és átlátható módon képviselje az európai polgárok érdekeit.

Az európai polgároknak ezért joguk van arra, hogy szoros figyelemmel kísérjék választott képviselőik tevékenységeit, ellenőrizve, hogy a képviselők megfelelnek a szigorú magatartási elveknek, és kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartanak fenn az érdekképviselőkkel. A polgárok emellett elvárhatják a legmagasabb szintű magatartási normákat és hatékonyságot a Parlament munkatársaitól is. Végezetül, biztosítani kell a polgároknak az európai intézmények dokumentumaihoz az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott szükséges korlátokon belül való hozzáférést.

A Parlament átláthatóság iránti elkötelezettségével összhangban, valamennyi alább felsorolt átláthatósági eszköz azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a polgároknak a Parlament tevékenységei, különösen a jogalkotó munkája feletti ellenőrzésben.

A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el. (az EUMSZ 15 cikke)

Az intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák (az EUSZ 11. cikke)

Érdekcsoportok 

Az érdekcsoportok képviselőinek belépési joga

2011. június 23-án az Európai Parlament és az Európai Bizottság intézményközi megállapodást írt alá egy közös átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról. A megállapodást felülvizsgálták, és 2015. január 1-jétől új szöveg lépett hatályba.

A közös nyilvántartás fokozza az átláthatóságot, mivel megkönnyíti a polgárok számára, hogy az uniós intézményekkel kapcsolatban álló személyekről és szervezetekről tájékoztatást szerezzenek. Ez az „egyablakos rendszer” megkönnyíti adott érdekcsoportok képviselőinek nyilvántartásba vételét. A közös nyilvántartás magában foglalja a korábban különálló parlamenti és bizottsági nyilvántartást.

Az Európai Parlamentbe történő belépés kérése előtt a szervezeteknek és az egyéneknek fel kell magukat vetetniük a nyilvántartásba. Az online kérelem feldolgozása általában 2–3 munkanapon belül megtörténik. Az egyének legfeljebb 12 hónapra kaphatnak engedélyt az Európai Parlamentbe történő belépésre, és a jelzett lejárati dátum előtt legkorábban két hónappal benyújtott belépési kérelemmel megújíttathatják belépési engedélyüket.

A szervezetek akárhány egyén számára kérhetnek belépési engedélyt. A Parlament korlátozhatja, hogy egy adott napon egy adott szervezet képviseletében hány ember léphet be. Ha egy szervezetet törölnek a nyilvántartásból, akkor a szervezetnek dolgozó egyének belépési engedélyeit automatikusan visszavonják.

A közös átláthatósági nyilvántartás könnyen hozzáférhető adatokat tartalmaz az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetekről és önfoglalkoztató személyekről, és statisztikai adatokkal szolgál valamennyi nyilvántartott félről, illetve tartalmazza az Európai Parlamentbe történő belépésre jogosult személyek jegyzékét.

Kapcsolatfelvétel

Interest representatives

A lobbisták lehetnek magán-, állami vagy nem kormányzati szervezetek. Számos gazdasági, szociális, környezetvédelmi és tudományos területen ismereteket és különleges szaktudást biztosíthatnak a Parlament számára. Alapvető szerepet játszhatnak a minden demokratikus rendszer alapját képező, nyílt és pluralista párbeszédben, és a képviselők számára fontos információforrást jelentenek feladatuk ellátásához.

Az Európai Unióról szóló szerződés keretbe foglalja és ösztönzi egyfelől az intézmények és az európai politikai döntéshozók, másfelől a civil társadalom, a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek közötti kapcsolatokat.