Kuidas hindab komisjon kirjalikult vastatavatele küsimustele antavate vastuste kvaliteeti

Põhjalik kirjalikult vastatav arupärimine G-001002/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 139
Christine Anderson, Markus Buchheit
fraktsiooni ID nimel

23-09-2020 G-001002/2020

Euroopa Komisjoni presidendi sekkumine Horvaatia valimistesse – komisjoni liikmete käitumisjuhendi rikkumine

Põhjalik kirjalikult vastatav arupärimine G-001001/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 139
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
fraktsiooni ID nimel

14-07-2020 G-001001/2020

Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000001/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Iraani hiljutine riiklik terroristlik tegevus Euroopa Liidus

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000008/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Mahepõllumajandus ja geograafilised tähised, mille eesmärk on suurendada ELi põllumajanduse konkurentsivõimet

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000007/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Ivan Jakovčić
fraktsiooni ALDE nimel

08-11-2018 G-000007/2018

Euroopa päeva nimetamine riigipühaks, et edendada Euroopa Liidu väärtusi

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000006/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Ivan Jakovčić
fraktsiooni ALDE nimel

08-06-2018 G-000006/2018

Naiste põhiliste inimõiguste rikkumine Pakistanis

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000005/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000004/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Jörg Meuthen
fraktsiooni EFDD nimel

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000003/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Olukord Euroopa laevaehitustööstuses

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000002/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Ivan Jakovčić
fraktsiooni ALDE nimel

28-02-2018 G-000002/2018

Kontakt

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised

Fraktsioonid võivad esitada nõukogule, Euroopa Komisjonile või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile põhjalikumaid arupärimisi.

Parlamendi president kontrollib, kas küsimused vastavad esitamiskriteeriumidele. Kui jah, peab adressaat vastama kuue nädala jooksul.

Kui adressaat kuue nädala jooksul talle esitatud põhjalikumale arupärimisele ei vasta, kantakse arupärimine autori soovil parlamendi lõplikku päevakorra projekti ning esimeeste konverents kiidab selle heaks.

Parlamendiliikmed või fraktsioon/fraktsioonid, kes esindavad vähemalt 10% parlamendi liikmetest, võivad taotleda põhjalikuma arupärimise kandmist parlamendi istungi lõplikku päevakorra projekti, mille esimeeste konverents heaks kiidab, ka juhul, kui adressaat on kirjaliku vastuse esitanud.

Vajalike muudatustega kohaldatakse kodukorra artikli 132 lõikeid 2–5 (resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta).