Komission arvio kirjallisiin kysymyksiin antamiensa vastausten laadusta

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu G-001002/2020
komissiolle
työjärjestyksen 139 artikla
Christine Anderson, Markus Buchheit
ID-ryhmän puolesta

23-09-2020 G-001002/2020

Komission puheenjohtajan puuttuminen Kroatian vaaleihin – komission jäsenten toimintasääntöjen rikkominen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu G-001001/2020
komissiolle
työjärjestyksen 139 artikla
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
ID-ryhmän puolesta

14-07-2020 G-001001/2020

Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000001/2019
komissiolle
työjärjestyksen 130b artikla
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Iranin viime aikoina EU:ssa harjoittama valtionterrori

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000008/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130b artikla
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Luonnonmukainen tuotanto ja maantieteelliset merkinnät EU:n maatalouden kilpailukyvyn lisääjinä

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000007/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130b artikla
Ivan Jakovčić
ALDE-ryhmän puolesta

08-11-2018 G-000007/2018

Eurooppa-päivän tunnustaminen yleiseksi vapaapäiväksi EU:n arvojen edistämiseksi

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000006/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Ivan Jakovčić
ALDE-ryhmän puolesta

08-06-2018 G-000006/2018

Naisten perusoikeuksien rikkominen Pakistanissa

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000005/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000004/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Jörg Meuthen
EFDD-ryhmän puolesta

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000003/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000002/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Ivan Jakovčić
ALDE-ryhmän puolesta

28-02-2018 G-000002/2018

Yhteystiedot

Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut

Poliittinen ryhmä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ensisijaisia tiedusteluja.

Puhemies varmistaa, että kysymykset voidaan ottaa käsiteltäviksi. Mikäli näin on, vastaanottajalla on kuusi viikkoa aikaa vastata.

Jos vastaanottaja ei vastaa ensisijaiseen tiedusteluun kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu vastaanottajalle, tiedustelu otetaan sen laatijan pyynnöstä parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen ja puheenjohtajakokous hyväksyy sen.

Kun on saatu kirjallinen vastaus ja jos vähintään 10:tä prosenttia parlamentin jäsenistä edustava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä sitä pyytää, ensisijainen tiedustelu otetaan parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen ja puheenjohtajakokous hyväksyy sen.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.