Please fill this field

Pristatymas

Ką reikia žinoti apie EP delegacijas

Europos Parlamento delegacijos yra oficialios Europos Parlamento narių grupės, kurios palaiko ir plėtoja ryšius su ES nepriklausančių šalių parlamentais, regionais ir organizacijomis.

Taigi delegacijos yra pagrindinė Parlamento sąsaja su kitomis teisės aktų leidybos institucijomis tiek ES viduje, tiek už jos ribų.

Delegacijos, bendradarbiaudamos su Parlamento komitetais ir EP nariais, remiančiais demokratiją ir žmogaus teises už ES sienų, stiprina Europos Parlamento pozicijas.

Palaikydamos diplomatinius ryšius, delegacijos taip pat remia ES apskritai ir skatina savo partnerius gerbti jos vertybes ir interesus.

Tarpparlamentiniai susitikimai

Delegacijos rengia tarpparlamentinius susitikimus su ES nepriklausančių šalių išrinktais atstovais. Tai suteikia partneriams galimybę tiesiogiai aptarti rūpimus klausimus.

Šie susitikimai paprastai vyksta vieną ar du kartus per metus ir trunka keletą valandų ar dienų.

Jie rengiami pakaitomis: dėl vieno susitikimo EP nariai keliaus į kitą parlamentą už ES ribų, o dėl kito ES delegacija priims svečius Europos Parlamente.

Kai Parlamento nariai vyksta dalyvauti posėdžiuose už ES ribų, jie taip pat stengiasi susitikti su juos priimančiame parlamente nedirbančiais asmenimis ir apsilankyti vietose, kuriose įgyvendinami ES finansuojami projektai.

Diskusijos Briuselyje ir Strasbūre

Delegacijos taip pat rengia posėdžius Briuselyje ir Strasbūre atskirai arba kartu su kitomis delegacijomis ar komitetais.

Per šiuos trumpus susitikimus delegacijos gali planuoti savo tarpparlamentinius susitikimus ir aptarti padėtį jų partnerių šalyse.

Delegacijos dažnai kviečia svečius iš išorės rengti pristatymus ir keistis nuomonėmis su EP nariais. Daug pranešėjų dirba kitose ES institucijose (dažniausiai - Europos Komisijoje arba ES diplomatinėje tarnyboje) arba ambasadose ar universitetuose.

Kartais delegacijos kviečia ir tokius svečius, kurie kitu atveju nebūtų išgirsti, pavyzdžiui, politinės opozicijos narius arba pilietinės visuomenės atstovus.

44 nuolatinės delegacijos

Šiuo metu Europos Parlamente yra 44 nuolatinės delegacijos.

Šis skaičius nustatytas sprendime „dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus".

Šiame 2019 m. balandžio mėn. priimtame sprendime išvardytos delegacijos, kurios veiks devintosios Parlamento kadencijos (2019-2024 m.) laikotarpiu, jos suskirstytos pagal regionus.

Įvairių kadencijų delegacijų paskirstymas gali labai skirtis. Pavyzdžiui, per praėjusią kadenciją (2009-2014 m.) viena delegacija dirbo su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu. Nuo 2014 m. vidurio šios šalys priklauso keturių atskirų delegacijų kompetencijai.

Bet kuriuo metu Parlamentas taip pat gali nuspręsti siųsti oficialias Europos Parlamento narių grupes į ES nepriklausančias šalis, reaguodamas į politinius įvykius arba siekdamas dalyvauti konferencijose ar kituose renginiuose.

Sudėtis

Visų delegacijų struktūra vienoda: jos turi pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus, kuriuos išrenka delegacijos nariai.

Visus delegacijos narius skiria EP frakcijos, o kiekvienos delegacijos visa sudėtis atitinka bendrą EP politinę pusiausvyrą.

Visi Europos Parlamento nariai yra kurios nors nuolatinės delegacijos nariai. Kai kurie priklauso daugiau nei vienai delegacijai.

Didžiausios delegacijos paprastai yra delegacijos, dalyvaujančios parlamentinėse asamblėjose, kuriose posėdžiauja kelių parlamentų atstovai.

Pvz., Europos Parlamento delegaciją du kartus per metus rengiamame forume, suburiančiame visus Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) grupės šalių parlamentus, sudaro 78 Europos Parlamento nariai.

Tačiau tokios didelės delegacijos nėra įprastos. Daugumą Parlamento delegacijų sudaro 20 narių arba mažiau. Mažiausioje delegacijoje tik 8 nariai.

Taisyklės

Delegacijos privalo laikytis griežtų taisyklių, išdėstytų keliuose dokumentuose ir sprendimuose.

Delegacijoms skirti du oficialių Parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsniai. Be to, delegacijoms taip pat taikomos daugelis komitetų taisyklių.

Kai kurios procedūros taip pat nurodytos naujausiame Europos Parlamento sprendime dėl delegacijų skaičiaus. Šiame sprendime išsamiai nurodomi būdai, kuriais komitetai ir delegacijos turėtų koordinuoti savo veiksmus, įskaitant tuos atvejus, kai vyksta į kelionę.

Išsamiausios taisyklės dėl delegacijų pateikiamos oficialiame dokumente „Delegacijų darbą ir misijas už Europos Sąjungos ribų reglamentuojančios įgyvendinimo nuostatos".

Šiame dokumente nustatyta bendra Parlamento delegacijų paskirtis: „ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir [...] prisidėti prie vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga [...] populiarinimo."

Šiose nuostatose taip pat aprašoma, kaip Parlamento delegacijos turėtų laikytis Parlamento pozicijų ir standartų.

Kituose straipsniuose paaiškinama, kurie EP nariai gali prisijungti prie delegacijos kelionių už ES ribų. Siekiant sumažinti išlaidas, dalyvių skaičius griežtai kontroliuojamas, o visoms kelionėms reikalaujama išankstinio leidimo.

Santykis su komitetais

Europos Parlamentas turi tris komitetus ir du pakomitečius, skirtus veiklai už ES ribų (išorės veiksmai). Šie komitetai palaiko ypatingus ryšius su delegacijomis.

Komitetai ir delegacijos nuolat informuoja vieni kitus apie savo posėdžius ir diskusijas ir pakviečia vieni kitų narius dalyvauti vykdant savo procedūras ir užduotis, taip pat ir tais atvejais, kai jie keliauja už ES ribų.

Iš įvairių komitetų svarbiausias vaidmuo delegacijų atžvilgiu tenka Užsienio reikalų komitetui (AFET). Šis komitetas koordinuoja ir teikia politinę priežiūrą ne tik nuolatinėms delegacijoms, bet ir visiems Europos Parlamento nariams, su oficialiais Parlamento reikalais vykstantiems į ES nepriklausančias šalis.

Tarptautinės prekybos komitetas (INTA) palaiko ryšius su visomis delegacijomis, kai darbotvarkė susijusi su tarptautiniais ekonomikos ir prekybos klausimais. Itin glaudžiai su INTA komitetu yra susijusi delegacija, daugiausia dėmesio skirianti CARIFORUM ekonominės partnerystės susitarimui.

Vystymosi komitetas (DEVE) koordinuoja vystymosi klausimus sprendžiančias delegacijas. Viena iš daugelio delegacijų, dirbančių su DEVE komitetu, yra delegacija AKR valstybių grupėje.

Prieš bet kuriai delegacijai susitinkant su išrinktaisiais ES nepriklausančių šalių atstovais, komitetai siūlo politines temas, kurias delegacija galėtų arba turėtų aptarti. Po susitikimo delegacijos pirmininkas atsiskaito AFET komitetui.

Dėmesys demokratijai ir žmogaus teisėms

Daugelis delegacijų į savo veiklą taip pat įtraukia Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupę. Šis organas, kuriam vadovauja AFET ir DEVE komitetų pirmininkai, prižiūri Parlamento pastangas stiprinti demokratiją ir žmogaus teises už ES ribų.

Viena iš pagrindinių šios grupės veiklos sričių - rinkimų stebėjimo misijų organizavimas.

10-12 kartų per metus Europos Parlamento nariai vyksta į ES nepriklausančias šalis stebėti balsavimo procesų. Jų, kaip išrinktų atstovų, patirtis padidina jų vertinimų politinį patikimumą.

Kitų Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės prižiūrimų projektų tikslas - padėti ES nepriklausančių šalių parlamentams sutvirtėti ir visapusiškai išnaudoti savo potencialą.

Draugystės grupės ir kitos neoficialios grupės

EP nariai kartais sudaro neoficialias grupes santykiams su ES nepriklausančiomis šalimis aptarti.

Šios vadinamosios draugystės grupės, kurias kartais remia lobistai arba užsienio vyriausybės, nėra oficialios Europos Parlamento organizacijos.

Jei šios grupės keliauja į užsienį, jos neturi oficialaus statuso, todėl vietiniai ES biurai joms neteikia tokios paramos kaip nuolatinėms delegacijoms. Šios grupės nebendradarbiauja su komitetais ir negali kalbėti Parlamento vardu.

Šių grupių veikloje dalyvaujantys EP nariai privalo skaidriai informuoti apie savo statusą ir vengti kištis į oficialių Parlamento organų darbą.

EP delegacijos visame pasaulyje © European Parliament

Pristatymas ir kompetencija

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))