Veuillez remplir ce champ

Pristatymas

Kas yra delegacijos

Europos Parlamento delegacijos yra oficialios Europos Parlamento narių grupės, kurios plėtoja ryšius su ES nepriklausančių šalių parlamentais, regionais ar organizacijomis.

Per reguliarius posėdžius Briuselyje ir Strasbūre delegacijų nariai aptaria padėtį šalyse partnerėse ir partnerių ir ES tarpusavio santykius. Delegacijos kviečia ne Europos Parlamente, o, pvz., ambasadose ar universitetuose arba ES diplomatinėje tarnyboje dirbančius ekspertus skaityti pranešimus ir keistis nuomonėmis su Europos Parlamento nariais.

Dažnai delegacijos kviečia svečius, kurie kitu atveju nebūtų išgirsti, t. y. politinės opozicijos narius arba pilietinės visuomenės atstovus. Jų skaitomi pranešimai padeda EP nariams geriau suprasti padėtį per trumpus - dažnai trunkančius tik vieną valandą - posėdžius.

Delegacijos taip pat rengia tarpparlamentinius susitikimus, kuriuose turi galimybę aptarti klausimus tiesiogiai su išrinktais šalių, kurios priklauso delegacijų kompetencijai, atstovais.

Šie susitikimai vyksta du kartus per metus ir gali trukti kelias valandas arba kelias dienas. Jie rengiami pakaitomis: už ES ribų, kai EP narius kviečia kitas parlamentas, ir Europos Parlamente, kai svečius kviečia EP nariai.

Kai Parlamento nariai vyksta dalyvauti posėdžiuose už ES ribų, jie taip pat stengiasi susitikti su žmonėmis, nedirbančiais parlamente, ir apsilankyti vietose, kuriose įgyvendinami ES finansuojami projektai.

Nuolatinės delegacijos

Šiuo metu Europos Parlamente yra 44 nuolatinės delegacijos. Ši padėtis gali pasikeisti kitą kadenciją, kuri prasidės 2019 m. Europos Parlamentas taip pat gali nuspręsti sudaryti ad hoc delegacijas, kurios tam tikru metu bus atsakingos už konkrečią sritį.

Iš karto po paskutinių rinkimų Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tarpparlamentinių delegacijų narių skaičiaus. Rezoliucijoje pateikiamas šios kadencijos delegacijų sąrašas ir nurodoma, kiek Europos Parlamento narių sudaro kiekvieną delegaciją.

Įvairių kadencijų delegacijų dydis ir sfera gali labai skirtis. Pvz., per praėjusią kadenciją (2009-2014 m.) viena delegacija dirbo su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu. Nuo 2014 m. vidurio šios šalys priklauso keturių atskirų delegacijų kompetencijai.

Sudėtis

Didžiausios delegacijos paprastai yra delegacijos, dalyvaujančios parlamentinėse asamblėjose, kuriose posėdžiauja kelių parlamentų atstovai.

Pvz., Europos Parlamento delegaciją du kartus per metus rengiamame forume, suburiančiame visus Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) grupės šalių parlamentus, sudaro 78 Europos Parlamento nariai. Šie Europos Parlamento nariai asamblėjoje susitinka su dar 78 parlamentų nariais, po vieną iš visų 78 AKR grupės šalių.

Vis dėlto tokių didelių delegacijų nėra daug, nes daugumos EP delegacijų narių skaičius - 15 arba mažiau. Mažiausia delegacija turi 8 narius.

Nesvarbu, koks jų dydis, visų delegacijų struktūra tokia pati: jos turi pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus, kuriuos renka delegacija. Visus delegacijos narius skiria EP frakcijos, o visos delegacijos sudėtis atitinka bendrą EP politinę pusiausvyrą.

Visi Europos Parlamento nariai yra kurios nors delegacijos nariai. Kai kurie priklauso daugiau nei vienai delegacijai.

Taisyklės

Delegacijos privalo laikytis griežtų taisyklių, įtvirtintų oficialiame dokumente - Delegacijų darbą ir misijas už Europos Sąjungos ribų reglamentuojančiose įgyvendinimo nuostatose.

Šiame dokumente nustatyta bendra delegacijų paskirtis: „ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir [...] prisidėti prie vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga [...] populiarinimo."

Nuostatose taip pat aprašoma, kaip Europos Parlamento delegacijos turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamento komitetais ir kaip jos, vykdydamos savo veiklą, turėtų laikytis Europos Parlamento pozicijos ir standartų.

Siekiant sumažinti išlaidas taip pat yra griežtai kontroliuojamas narių, keliaujančių už ES ribų, skaičius - visoms kelionėms reikalingas išankstinis leidimas.

EP delegacijos visame pasaulyje © European Parliament

Pristatymas ir kompetencija

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))