Skaidrumas 

Etika ir skaidrumas

Didėjant Europos Parlamento svarbai ir jo įtakai, ypač po naujos redakcijos Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) pasirašymo, kaip niekada svarbu užtikrinti, kad jis visiškai atvirai ir skaidriai atstovautų Europos piliečių interesus.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečiai turi teisę atidžiai sekti jų išrinktų Parlamento narių veiklą, kontroliuodami, kad ji atitiktų griežtus elgesio principus ir kad būtų išlaikyti subalansuoti santykiai su interesų grupių atstovais. Piliečiai taip pat turėtų galėti tikėtis, kad Parlamento darbuotojai laikytųsi aukščiausių elgesio standartų ir užtikrintų kuo didesnį efektyvumą. Nemažiau svarbu yra tai, kad su tam tikrais būtinais apribojimais piliečiams turėtų būti suteikta teisė susipažinti su Europos Sąjungos institucijų dokumentais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Remiantis Parlamento įsipareigojimu užtikrinti skaidrumą, visomis toliau nurodytomis skaidrumo priemonėmis siekiama sudaryti piliečiams palankesnes sąlygas vykdyti Parlamento, ypač jo teisėkūros veiklos priežiūrą.

Siekdamos skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą. (SESV 15 straipsnis)

Institucijos atitinkamomis priemonėmis suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis. (SESV 11 straipsnis)

Interesų grupės 

Interesų grupių atstovų prieigos teisės

2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamentas ir Europos Komisija pasirašė Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendro skaidrumo registro sudarymo. Susitarimas buvo persvarstytas, o naujas tekstas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Sudarius bendrą registrą, užtikrinamas didesnis skaidrumas, nes piliečiams lengviau gauti informacijos apie asmenis ir organizacijas, kurie bendrauja su ES institucijomis. Ši vieno langelio sistema palengvina konkrečių interesų grupių atstovų registracijos procedūrą. Bendrą registrą sudaro anksčiau buvę atskiri Parlamento ir Komisijos registrai.

Prieš paprašydami leidimo patekti į Europos Parlamentą organizacijos ir pavieniai asmenys turi prisijungti prie registro. Elektroninė paraiška paprastai tvarkoma 2–3 darbo dienas. Pavieniams asmenims teisė patekti į Europos Parlamentą gali būti suteikta iki 12 mėnesių laikotarpiui. Jie gali atnaujinti savo prašymą patekti į Europos Parlamentą prieš du mėnesius iki leidimo galiojimo pabaigos.


Orgnizacija gali prašyti leidimo patekti į Europos Parlamentą bet kokiam asmenų skaičiui. Parlamentas gali apriboti kiekvienos organizacijos pavienių asmenų, kuriems kiekvieną dieną leidžiama įeiti į Parlamento pastatą, skaičių. Jei organizacija pašalinama iš registro, teisė toje organizacijoje dirbantiems pavieniams asmenims patekti į Parlamentą bus automatiškai atšaukta.

Bendrame skaidrumo registre pateikiami lengvai prieinami duomenys apie organizacijas ir savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvaujančius ES politikos formavimo ir įgyvendinimo procese, taip pat visų užsiregistravusių subjektų statistiniai duomenys ir asmenų, turinčių leidimą patekti į Europos Parlamentą, sąrašas.

Kontaktai

Interesų grupių atstovai

Interesų grupių atstovai gali būti privačios, viešosios arba nevyriausybinės įstaigos. Jie gali teikti Parlamentui informaciją ir specialias žinias iš įvairių ekonomikos, socialinių, aplinkosaugos ir mokslo sričių. Jie gali atlikti pagrindinį vaidmenį palaikant atvirą, pliuralistinį dialogą, kuriuo paremta demokratinė sistema, ir būti svarbus informacijos šaltinis Parlamento nariams, kuriuo nariai gali pasinaudoti vykdydami savo pareigas.

Santykiai tarp Europos institucijų ir politikos formuotojų, viena vertus, ir pilietinės visuomenės, ES piliečių ir atstovaujamųjų asociacijų, kita vertus, yra reguliuojami ir skatinami Europos Sąjungos sutartimi.