Skaidrumas ir etika 

Demokratinėje sistemoje skaidrumas suteikia žmonėms galimybę lengviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Kad institucijos būtų labiau teisėtos ir veiksmingos, jos turi būti visiškai atskaitingos visuomenei.

Europos Parlamentas, kaip visiems ES piliečiams atstovaujanti institucija, jau ėmėsi įvairių skaidrumo priemonių ir yra įsipareigojęs siekti didesnės pažangos šioje srityje.

Remiantis Parlamento įsipareigojimu užtikrinti skaidrumą, visomis šiame puslapyje nurodytomis skaidrumo priemonėmis siekiama sudaryti žmonėms palankesnes sąlygas vykdyti Parlamento, ypač jo teisėkūros veiklos, priežiūrą.

    

Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

Asmenims suteikiama teisė susipažinti su Parlamento dokumentais laikantis Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytų principų ir sąlygų.

    

Lobistų grupės ir skaidrumas

Europiečiai turi teisę atidžiai stebėti institucijų teisėkūros veiklą ir tikrinti, ar lobistinė veikla yra sąžininga ir tinkamai subalansuota.

    

Tinkamo elgesio taisyklės

Asmenys gali tikėtis aukščiausių elgesio ir veiksmingumo standartų pagal gero administravimo ir valdymo principus.

    

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

Parlamento nariai gali skelbti informaciją apie tai, kaip jie išleidžia bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką.

Siekdamos skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą.

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnis)

Share: