Please fill this field

Prezentācija

Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Politikas departamenti

Politikas departamentu pienākums ir sniegt specializētu informāciju un politiskas konsultācijas, tā atbalstot dažādu Parlamenta struktūru, jo īpaši komiteju, darbu. Pamatojoties uz Parlamenta speciālistu vai ārējo ekspertu veiktu analīzi, politikas departamenti sniedz neatkarīgu, specializētu, objektīvu, kvalitatīvu un aktuālu informāciju par visām Parlamenta darbības jomām.
Politikas departamenti politiskas konsultācijas var sniegt visdažādākajos veidos, taču visbiežāk tas notiek pēc Parlamenta komitejas vai delegācijas pieprasījuma. Šajā datubāzē ir pieejams plašs dokumentu klāsts — gan pētījumi, gan dokumenti, kas ietver detalizētu konkrētas valsts situācijas vai konkrēta jautājuma analīzi, gan informatīvās piezīmes. Šos rakstiski sagatavotos dokumentus var izmantot dažādiem mērķiem — kā tiešu ieguldījumu konkrētas komitejas likumdošanas darbā vai deputātu delegāciju informēšanai

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa sagatavo informatīvus dokumentus attiecīgās Parlamenta komitejas organizētajām sanāksmēm, kurās notiek ekonomikas dialoga sarunas, un uzklausīšanām pārskatatbildības jomā. Tā regulāri sagatavo arī informatīvus dokumentus un tabulas par savu atbildības jomu

Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāts

Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāts, kas ir Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) struktūra, sniedz pētniecības pakalpojumus saistībā ar dažādiem ES tiesību aktu un politikas virzienu ex ante vai ex post novērtēšanas aspektiem. Šajā datubāzē var iepazīties ar Eiropas Komisijas sagatavoto ietekmes novērtējumu detalizētu analīzi, ietekmes novērtējumiem, kas papildina jau sagatavotos novērtējumus vai tos aizstāj, Parlamenta ierosināto grozījumu ietekmes novērtējumiem, tā dēvētajiem Eiropas īstenošanas novērtējumiem, kuros analizēts tas, kā un cik efektīvi praksē tiek īstenoti ES tiesību akti un politikas virzieni, ziņojumiem par Eiropas integrācijas trūkuma radītajām izmaksām politikas jomās, kurās ar kopīgu rīcību Eiropas līmenī varētu panākt krietni lielāku efektivitāti vai nodrošināt sabiedrisko labumu, kā arī tā dēvētajiem Eiropas pievienotās vērtības novērtējumiem, kuros izklāstīts Parlamenta komiteju izstrādāto normatīvo patstāvīgo ziņojumu pamatojums.
Zinātnisko prognožu (STOA) nodaļa veic starpnozaru pētījumus un sniedz stratēģiskas konsultācijas zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas un zinātnisko prognožu jomā. Saskaņā ar norādījumiem, ko sniedz STOA darba grupa, kuras sastāvā ir 24 deputāti, Zinātnisko prognožu nodaļa veic padziļinātus pētījumus un organizē seminārus par sasniegumiem šajās jomās
Kontaktinformācija

Ārējo attiecību politikas departaments