Please fill this field

Tutvustus

Täiendavad analüüsid

See andmebaas sisaldab Euroopa Parlamendi uuringuteenistuste uurimusi, eeskätt poliitikaosakondade, majanduse juhtimise tugiüksuse ning mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi uuringuid, analüüse ja briefing'uid (ülevaade). Need dokumendid on abiks mitmesuguste parlamendi organite töös.

Poliitikaosakonnad

Poliitikaosakondade ülesandeks on pakkuda oskusteavet ja poliitilist nõustamist, et aidata kaasa parlamendi organite, eeskätt komisjonide tegevusele. Poliitikaosakonnad pakuvad kas institutsioonisiseste või välisasjatundjate analüüsidel põhinevat sõltumatut, erialast, objektiivset, kvaliteetset ja ajakohast teavet kõikide parlamendi tegevusvaldkondade kohta.
Poliitikaosakonnad koostavad mitmesuguseid poliitikaanalüüse, seda peamiselt parlamendikomisjonide või delegatsioonide taotluste alusel. Andmebaasist leiate teabematerjale alates uuringutest ja põhjalikest riigi- või teemapõhistest analüüsidest kuni briefing'uteni (ülevaade). Neid kirjalikke teabematerjale kasutatakse mitmel otstarbel, näiteks otseselt parlamendikomisjonide seadusandlikus töös või parlamendiliikmete delegatsioonidele ülevaadete andmiseks

Majanduse juhtimise tugiüksus

Majanduse juhtimise tugiüksus koostab kirjalikke ülevaateid majandusdialoogide ja vastutust käsitlevate kuulamiste jaoks, mida korraldavad Euroopa Parlamendis asjaomased komisjonid. Lisaks koostatakse selles valdkonnas pidevalt ka taustdokumente ja tabeleid.

Mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraat

Euroopa Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi (EPRS) alla kuuluv mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraat teostab uuringuid ELi õigusaktide ja poliitika eel- või järelhindamise mitmesuguste aspektide kohta. Andmebaasist leiate Euroopa Komisjoni koostatud mõjuhinnangute üksikasjalikud hinnangud, täiendavad või alternatiivsed mõjuhinnangud, mõjuhinnangud parlamendi muudatusettepanekute kohta, Euroopa rakendamishinnangud ELi õiguse ja poliitika tegeliku rakendamise ja tulemuslikkuse kohta, Euroopa mõõtme puudumisest tulenevate kulude aruanded poliitikavaldkondades, kus Euroopa tasandil ühiselt tegutsedes oleks võimalik saavutada suurem tõhusus või üldine kasu, ning Euroopa lisaväärtuse hinnangud, milles selgitatakse komisjonide esitatud seadusandlike algatusraportite põhiprintsiipe.
Teaduslike tuleviku-uuringute üksus (STOA) teostab interdistsiplinaarseid teadusuuringuid ning annab strateegilist nõu teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamiseks ning teaduslike prognooside tegemiseks. 24 parlamendiliikmest koosneva esinduskogu juhtimisel viib STOA läbi süvauuringuid ja korraldab seminare arengute kohta kõnealustes valdkondades
Kontaktid

Välissuhete poliitikaosakond