Parlament Europejski w działaniu
Najważniejsze
wydarzenia 1999-2004

 
Parlament Europejski (PE)
Reforma UE
Rozszerzenie
Prawa obywatelskie
Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy wewnętrzne
Stosunki zewnętrzne
Środowisko
i ochrona konsumenta
Transport /
Polityka regionalna
Rolnictwo / Rybołówstwo
Polityka gospodarcza
i walutowa
Polityka społeczna
i zatrudnienia / Prawa kobiet
Rynek wewnętrzny / Przemysł / Energia / Badania i Rozwój
Telekomunikacja
Internet
Prawa autorskie /
Społeczeństwo informacyjne
TV i przemysł filmowy
Liberalizacja sektora energetycznego
Energia odnawialna
Badania i Rozwój
(VI program ramowy)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikacja w dobie technologii cyfrowej

Nowe przepisy UE, zwiększające konkurencję na rynku telekomunikacyjnym, powinny spowodować obniżenie cen oraz zaoferować konsumentom większy zakres usług. Przepisy te zagwarantują równe reguły gry w całej Europie, upraszczając procedury wchodzenia nowych firm na rynki, doprowadzając do sytuacji w której dawne monopole państwowe stracą swą dominującą pozycję. Dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego nowe przepisy zawierają ustalenia chroniące różnorodność kulturową, biorą pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zmniejszają negatywny wpływ infrastruktury telekomunikacyjnej na środowisko naturalne.

Nowe europejskie ramy prawne dla usług elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych obejmują swym zakresem wszystkie sieci komunikacyjne, naziemne oraz te oparte na przekazie satelitarnym, w tym: telefonię publiczną, internet, telewizję kablową, telefony komórkowe oraz naziemny przekaz telewizyjny. Celem nowego ustawodawstwa jest dostosowanie istniejących przepisów do postępu technologicznego jaki miał miejsce w ostatnich latach. Nowe przepisy nie faworyzują żadnej z nowoczesnych technologii traktując je wszystkie jednakowo, a jednocześnie tworzą lepsze warunki dla konkurencji i stawiają Europę w pozycji światowego lidera sektora telekomunikacji. Celem nowych przepisów jest zredukowanie przeszkód biurokratycznych, które obecnie blokują dostęp do rynków krajowych, a także ustalenie przejrzystych reguł rynkowych na terenie całej UE. Pełny pakiet przepisów (pięć dyrektyw i jedno rozporządzenie) został opisany poniżej, za wyjątkiem dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych, omówionej w rozdziale dotyczącym internetu.

Jednolite ramy regulacyjne

Pierwsza z omawianych dyrektyw stwarza ogólne ramy prawne dla usług elektronicznych i sieci komunikacyjnych. Opisuje zasady i cele działania instytucji odpowiedzialnych za regulacje oraz opisuje wytyczne dla administrujących częstotliwościami radiowymi. Parlament zaaprobował tę dyrektywę, jednak z zastrzeżeniem, że władze krajowe powinny promować różnorodność kulturową i językową oraz pluralistyczne media. Dzięki naciskom Parlamentu nowe ramy prawne zawierają wytyczne, w myśl których konsumenci, w tym osoby niepełnosprawne, mogą domagać się usług spełniających ich oczekiwania w zakresie oferty programowej, cenowej oraz jakościowej.

Deputowani Parlamentu Europejskiego apelowali o większą kompatybilność (lub "interoperacyjność") pomiędzy interaktywnymi usługami telewizji cyfrowej, co można by osiągnąć gdyby wszyscy używaliby jednej standardowej technologii (Multimedia Home Platform). W tym przypadku jednak ministrowie odpowiedzialni za telekomunikację zdecydowali, że tego rodzaju standardyzacja nie powinna być narzucana, ale powstać z inicjatywy tych, którzy takie usługi oferują. W rezultacie zawartego kompromisu zadecydowano, że Państwa Członkowskie będą jedynie "zachęcać" operatorów telewizyjnych platform cyfrowych do stosowania jednolitych standardów. Za rok Komisja ponownie zaś zbada sytuację i zadecyduje, po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czy zaistniała potrzeba wprowadzenia obowiązkowego stosowania jednolitego standardu.

Przyznawanie koncesji

Wszelkie bariery, które blokują wolny dostęp do rynku, hamują rozwój nowych technologii w komunikacyjnych usługach elektronicznych i nie pozwalają konsumentom i dostawcom usług w pełni korzystać z zalet wspólnego europejskiego rynku, powinny zostać zredukowane do minimum. Druga z omawianych dyrektyw dotyczy wprowadzenia jednolitych zasad przyznawania koncesji dostawcom elektronicznych usług komunikacyjnych i operatorom sieci, w celu zastąpienia dotychczasowych systemów, które w każdym kraju są inne.

Parlament, wspierając wchodzenie nowych firm na rynek, podkreślił, że rządy powinny zaoferować rekompensatę dla już działających operatorów, jeśli pewne dotąd przysługujące im licencje na nowe technologie zostaną ograniczone lub cofnięte. Deputowani zażądali też regularnego publikowania informacji, na wszystkich szczeblach administracji rządowej, na temat nowych przepisów, wymagań, procedur, opłat i kosztów.

Dostęp do sieci

Sposób w jaki Państwa Członkowskie regulują dostęp do internetu, oraz połączenia międzysieciowe w elektronicznej sieci komunikacyjnej, jest jednym z najważniejszych zagadnień. Celem kolejnej dyrektywy jest ujednolicenie krajowych przepisów w tej dziedzinie, w tym przede wszystkim promowanie zdrowej konkurencji i interoperacyjności usług w sektorze komunikacji elektronicznej. Parlament chciał zapewnić większą przejrzystość przy ustalaniu cen, tak aby uczynienić rynek usług elektronicznych bardziej wydajnym i efektywnym. Dlatego też naciskano na Komisję, aby kontrolowała i publikowała informacje na temat wszystkich kosztów, jakie składają się na opłatę końcową, uiszczaną przez konsumenta. Deputowani Parlamentu interesowali się też problemem ewentualnych szkód jakie nowa infrastruktura, jak np. maszty telefonii komórkowej, może wyrządzić środowisku i walorom krajobrazowym. Dzięki Parlamentowi rządy krajowe są teraz zobowiązane do podjęcia kroków w celu zminimalizowania tego typu problemów.

Gwarancja powszechnej dostępności usług

Inna dyrektywa zajmuje się problemem dostępności wysokiej jakości usług na terenie całej UE w przypadku, gdy rynek nie jest w stanie w sposób satysfakcjonujący zaspokoić potrzeb wszystkich konsumentów. Parlament zwrócił się do rządów, aby podjęły środki gwarantujące tani dostęp do usług publicznej telefonii stacjonarnej osobom niepełnosprawnym i będącym w trudnej sytuacji. Deputowani PE raz jeszcze podkreślili potrzebę przejrzystości cen oraz zagwarantowali konsumentom dostęp do pełnej informacji o zakresie dostępnych usług, co ułatwiłoby wybranie oferty najlepiej dostosowanej do potrzeb.

Tańszy dostęp do internetu

Deputowani PE przyczynili się w znacznym stopniu do przygotowania rozporządzenia, które zmniejszyło koszty korzystania z internetu na rynkach lokalnych, poprzez poszerzenie dostępu dla konkurencji i wprowadzenie nowoczesnych technologii. Przepisy te znane są pod mało elegancką nazwą "local loop unbundling", co oznacza udostępnienie przez operatora dominującego elementów wlasnej infrastruktury innym operatorom.

"Lokalna pętla abonencka" (local loop) to lokalna centrala do której bezpośrednio podłączony jest telefon klienta. Zazwyczaj jej właścicielem jest miejscowy dominujący operator sieci telekomunikacyjnej lub były monopolista. Bez udostępnienia lokanej infrastruktury telekomunikacyjnej nowym firmom, większa konkurencja i dostęp do nowoczesnych technologii są niemożliwe. Lokalna pętla abonencka była ostatnim najmniej konkurencyjnym elementem zliberalizowanego rynku telekomunikacyjnego, ale dzięki "uwolnieniu dostępu" (unbundling) konkurencja została pobudzona, co wpłynęło na rozkwit handlu elektronicznego i e-biznesu w Europie.

Parlament nalegał, aby w nowym rozporządzeniu znalazła się lista informacji, jakie dotychczasowi operatorzy są zobowiązani udzielić nowym, wkraczającym na rynek, operatorom. Aby uniknąć sytuacji, w których brak współpracy ze strony byłego monopolisty utrudnia funkcjonowanie nowych firm, deputowani PE zażądali rekompensaty pokrywanej z kieszeni utrudniającego współpracę operatora. Rozporządzenie bardzo szybko przeszło całą procedurę legislacyjną, dzięki czemu weszło w życie już 1 stycznia 2001 r., tak by konsumenci mogli korzystać z bardziej konkurencyjnej oferty i niższych cen. Pozostała część pakietu legislacyjnego weszła w życie 24 lipca 2003 r.

Telefonia komórkowa trzeciej generacji

Oprócz omówionego wyżej pakietu legislacyjnego deputowani PE przygotowali w lutym 2003 r. uchwałę o wspólnym korzystaniu z infrastruktury telekomunikacyjnej w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe byłoby przyspieszenie wprowadzania usług i sieci trzeciej generacji.

UE przoduje w technologiach związanych z telefonią komórkową. Technologia "trzeciej generacji" to używany w branży termin na określenie międzynarodowych standardów i technologii, które usprawnią działanie bezprzewodowych sieci komórkowych. Powiększy ona zakres dotychczas istniejących usług, zwiększając m.in. szybkość oraz rozszerzy możliwości przesyłania głosu i danych.

Parlament za główny priorytet uważa stworzenie infrastruktury umożliwiającej wspólne korzystanie z sieci istniejących w UE, dzięki czemu usługi trzeciej generacji będą mogły być zastosowane szybciej i taniej. Deputowani PE chcieliby, aby Komisja przygotowała w tym celu wytyczne, gdyż według nich nie ma potrzeby tworzenia nowej legislacji. Należy za to pozwolić mechanizmom rynkowym działać swobodnie. Parlament uważa również, iż nie należy obawiać się zagrożeń dla zdrowia, ponieważ poziom narażenia na ryzyko działania pola elektromagnetycznego z powodu instalacji obsługującej sieci komórkowe w Państwach Członkowskich znajduje się poniżej limitu zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia.  
Sprawozdawcy:
  
Wspólne ramy regulacyjne dla uslug elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych: Reino Paasilinna (PES, FIN)
Koncesje dla uslug elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych: Angelika Niebler (EPP-ED, D)
Dostep do sieci i innych podobnych obiektów i urzadzen oraz miedzysieciowe polaczenia elektronicznych sieci komunikacyjnych: Renato Brunetta (EPP-ED, I)
Powszechna dostepnosc uslug i prawa uzytkowników zwiazane z uslugami elektronicznymi i sieciami komunikacyjnymi: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)
Uwolnienie dostepu do lokalnej petli abonenckiej: Nicholas Clegg (ELDR, Wielka Brytania)
Technologie trzeciej generacji: Danielle Auroi (Greens/EFA, F)
  
Dziennik urzedowy - postanowienia koncowe:
  
Wspólne ramy regulacyjne dla uslug elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych
Koncesje dla uslug elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych
Dostep do sieci i innych podobnych obiektów i urzadzen oraz miedzysieciowe polaczenia elektronicznych sieci komunikacyjnych
Powszechna dostepnosc uslug i prawa uzytkowników zwiazane z uslugami elektronicznymi i sieciami komunikacyjnymi
Uwolnienie dostepu do lokalnej petli abonenckiej
Technologie trzeciej generacji - tekst przyjety przez Parlament

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004