Parlament Europejski w działaniu
Najważniejsze
wydarzenia 1999-2004

 
Parlament Europejski (PE)
Reforma UE
Rozszerzenie
Prawa obywatelskie
Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy wewnętrzne
Stosunki zewnętrzne
Środowisko
i ochrona konsumenta
Transport /
Polityka regionalna
Rolnictwo / Rybołówstwo
Polityka gospodarcza
i walutowa
Polityka społeczna
i zatrudnienia / Prawa kobiet
Rynek wewnętrzny / Przemysł / Energia / Badania i Rozwój
Telekomunikacja
Internet
Prawa autorskie /
Społeczeństwo informacyjne
TV i przemysł filmowy
Liberalizacja sektora energetycznego
Energia odnawialna
Badania i Rozwój
(VI program ramowy)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Działania przeciw efektowi cieplarnianemu, odnawialne i "inteligentne" źródła energii

Zgodnie z Protokołem z Kioto, Parlament Europejski popiera badania nad alternatywnymi rozwiązaniami dla tradycyjnych źródeł energii i pragnie promować wykorzystywanie energi odnawialnej z wiatru, słońca lub biogazu... Pomysł racjonalizacji polityki energetycznej zyskuje poparcie opinii publicznej, jednak Państwa Członkowskie ociągają się z wyznaczeniem sobie konkretnych celów w tej kwestii. Tym niemniej, deputowanym udało się nadać więcej konkretnej treści planowanym politykom.

Za 50 lat złoża energii pochodzącej z kopalń, ropy naftowej i gazu naturalnego zaczną się wyczerpywać. Ponadto jej wytwarzanie w dużym stopniu przyczyniło się do powstania efektu cieplarnianego na skutek nadprodukcji dwutlenku węgla. Dlatego też w interesie Europy leży natychmiastowe zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnych, tymbardziej, że ich produkcja przyczyniłaby się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy, a rozwój nowych technologii stanowiłby jedną z głównych inwestycji w naszą przyszłą konkurencyjność. Pomimo tych wszystkich argumentów deputowani musieli walczyć o to, aby Państwa Członkowskie posuwały się do przodu w tej kwestii.

Komisja Europejska wytyczyła w 1997 roku w Białej Księdze "Energia dla przyszłości" ogólne cele promocji energii odnawialnych oraz produkcji energii elektrycznej na bazie alternatywnych źródeł. Od 1998 roku Parlament proponował Komisji Europejskiej, aby przedłożyła mu propozycję ustawodawczą dotyczącą wspierania produkcji energii elektrycznej na bazie energii odnawialnych.
W raporcie przyjętym w marcu 2000 roku deputowani opowiedzieli się za prawodawstwem zapewniającym równe traktowanie alternatywnych i tradycyjnych źródeł energii. Uznając propozycje Komisji za mało ambitne, deputowani wystąpili o ustanowienie dyrektywy określającej zasady pierwszeństwa dostępu do energii elektrycznej produkowanej na bazie odnawialnych źródeł energii. Państwa Członkowskie miałyby uczestniczyć w finansowaniu pomocy wspólnotowej dla pokrycia kosztów badań i promocji energii odnawialnych.

Cel na 2010 rok: jedna piąta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W maju 2000 roku, Komisja zaproponowała ograniczenie emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany poprzez zwiększenie udziału odawialnych źródeł energii (OŹE) w krajowym zużyciu energii brutto. Zwrócono się do Państw Członkowskich z prośbą, o niewiążącym charakterze, o zwiększenie wysiłków w tej dziedzinie.
W trakcie procedury współdecydowania Parlament zaproponował wyznaczenie wiążących celów w tej kwestii, jednak Rada sprzeciwiła się temu. Obydwie intytucje próbowały osiągnąć kompromis.

Ostatecznie to Państwa Członkowskie będą ustalać poziom zużycia energii elektrycznej produkowanej na bazie OŹE. Poziom ten jest orientacyjny ale musi być zgodny z ogólnymi orientacyjnymi wartościami docelowymi Wspólnoty na 2010 rok, które zakładają 12% zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych (tj. podwojenie w przeciągu 10 lat) oraz 22,1% z produkcji energii elektrycznej. W perspektywie 2010 roku, cele te oznaczają również zmiejszenie kosztów paliw o 3 miliardy euro rocznie, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 400 milionów ton rocznie i spadek importu paliw o 17,4%.

Każde z Państw Członkowskich do października 2002 roku miało opublikować pierwszy raport dotyczący realizacji wyznaczonych celów. Na ich podstawie Komisja opublikuje wnioski w ogólnym raporcie w październiku 2004 roku. Deputowani ustalili, że w przypadku, gdy Państwom Członkowskim nie uda się poczynić postępów pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów, Komisja przedstawi bardziej wiążące propozycje.

Promocja "inteligentnej" energii

W kwietniu 2002 roku, Komisja zaproponowała wprowadzenie programu ramowego na lata 2003-2006 "Inteligentna Energia dla Europy", aby promować bardziej racjonalne zużycie energii oraz trwały rozwój. Program zakłada dofinansowanie przez Wspólnotę (do maksymalnej wysokości 50% kosztów ) działań i konkretnych projektów. Bardziej racjonalne wykorzystanie energii oraz efekty stanowi znaczny potencjał gospodarczy mogący osiągnąć, zgodnie z szacunkami, aż jedną piątą całkowitego rocznego zużycia.

Aby umożliwić szybkie rozpoczęcie programu, Parlament próbował osiągnąć kompromis z Radą przed zakończeniem procedury. Rada uwzględniła większość poprawek Parlamentu mających na celu włączenie krajów kandydujących do programu oraz zwiększenie przejrzystości wyboru uczestników. Również w kwestii budżetu Parlament i Rada osiągnęły porozumienie ustalając go na 200 milionów euro.

Z budżetu bedą finasowane cztery specyficzne programy: "SAVE", dotyczący poprawy efektywności energetycznej w sektorze budowlanym i przemysłowym; "ALTENER", dotyczący promocji nowych i odnawialnych źródeł energii dla scentralizowanej i zdecentralizowanej produkcji oraz ich integracji ze środowiskiem miejskim; "STEER", dotyczący zróżnicowania paliw oraz promocji paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych jak również efektywności energetycznej w transporcie; "COOPENER", dotyczący wsparcia inicjatyw związanych z promocją odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się.

Rada nie zaakceptowała natomiast powołania ani Europejskiej Agencji Inteligentnej Energii, ani zespołu roboczego w ramach Komisji w celu zapewnienia koordynacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działania niniejszego programu oraz innymi politykami wspólnotowymi.  
Sprawozdawcy:
  
Energia elektryczna produkowana na bazie odnawialnych zródel energii: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Promocja energii elektrycznej produkowanej na bazie odnawialnych zródel energii: Mechtild Rothe (PES, D)
"Inteligentna Energia - Europa": wieloletni program (2003-2006): Eryl Margaret McNally (PES, UK)
  
Opis procesu legislacyjnego:
  
Energia elektryczna produkowana na bazie odnawialnych zródel energii
Promocja energii elektrycznej produkowanej na bazie odnawialnych zródel energii
"Inteligentna Energia - Europa": wieloletni program (2003-2006)
  
Przyjete akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzedowym:
  
Energia elektryczna produkowana na bazie odnawialnych zródel energii - tekst przyjety przez Parlement
Promocja energii elektrycznej produkowanej na bazie odnawialnych zródel energii
"Inteligentna Energia - Europa": wieloletni program (2003-2006)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004