Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
Telekomunikácie
Internet
Autorské práva /
Informačná spoločnosť
Audiovizuálne odvetvia
Liberalizácia energetiky
Obnoviteľné zdroje energie
Veda a výskum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikácie - nové pravidlá pre digitálny vek

Nižšie ceny a väčšia možnosť výberu pre zákazníka na telekomunikačnom trhu majú byť výsledkom novej legislatívy EÚ, ktorej účelom je zvýšenie konkurencie v tomto priemyselnom odvetví. Legislatíva vytvorí rovnaké podmienky v rámci celej Európy, zjednoduší predpisy, aby nové obchodné spoločnosti ľahšie prenikli na trh a bývalé štátne monopoly nemali naďalej zvýhodnené postavenie. Vďaka Európskemu parlamentu legislatíva obsahuje opatrenia na ochranu kultúrnej rôznorodosti, berie do úvahy potreby postihnutých užívateľov a znižuje environmentálny vplyv novej telekomunikačnej infraštruktúry.

Nový európsky právny rámec pre elektronické komunikačné siete a služby zahŕňa všetky satelitné a pozemné komunikačné siete: verejnú telefónnu sieť, internet, káblovú televíziu, mobilné telefóny a terestriálne vysielanie. Cieľom je zosúladiť súčasnú telekomunikačnú legislatívu EÚ s obrovským technologickým pokrokom, ktorý bol v tejto oblasti dosiahnutý v posledných rokoch. Nová legislatíva neuprednostňuje žiadnu technológiu, všetky vysielacie siete kladie na rovnakú úroveň a vytvára pre EÚ regulačný nástroj, ktorý posilní hospodársku súťaž a výrazne posunie Európu pred jej hlavných obchodných partnerov. Usiluje sa odstrániť byrokraciu, ktorá bráni vstupu na národné trhy, a v rámci EÚ zjednodušuje a zosúlaďuje pravidlá pre subjekty pôsobiace na trhu. Výsledný balík (päť smerníc a jedno nariadenie) je opísaný nižšie, okrem smernice týkajúcej sa osobných údajov, ktorá je zahrnutá v našom informačnom liste o internete.

Spoločný regulačný rámec

Prvá smernica vytvára preklenovací právny rámec pre elektronické komunikačné siete a služby. Vysvetľuje zásady a ciele pre regulačné orgány, plus pokyny pre hospodárenie s nedostatkovými zdrojmi, ako je rádiové spektrum. Hoci Parlament túto smernicu schválil, trval na tom, aby regulačné úrady v členských štátoch podporovali politiku posilňovania kultúrnej a jazykovej rôznorodosti ako aj pluralitu médií. Naviac vďaka Parlamentu obsahujú teraz politické ciele nového právneho rámca špecifický zámer, aby všetci zákazníci, vrátane užívateľov s postihnutím, mohli získať maximálne výhody v oblasti výberu, ceny a hodnoty za peniaze.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež presadzovali väčšiu kompatibilitu (alebo "interoperabilitu") medzi interaktívnymi službami digitálnej televízie a vyzývali všetky nové subjekty, ktoré vstupujú na trh, aby využívali jednotnú štandardnú technológiu (multimediálna domáca platforma). Ministri priemyslu ale v Rade namietali, že štandardizácia by mala byť vyvolaná trhom a na báze dobrovoľnosti. Medzi oboma názormi sa podarilo dosiahnuť kompromis: úlohou členských štátov bude iba "podporovať" operátorov digitálnej televíznej platformy pri využívaní týchto štandardov, ale Komisia po roku vyhodnotí danú situáciu s možnosťou zavedenia záväzných štandardov, ktoré by nasledovalo po verejnej diskusii.

Udeľovanie oprávnení

Regulačné bariéry vstupu na trh je nutné obmedziť na minimum, aby sa stimuloval rozvoj nových elektronických komunikačných služieb a umožnilo poskytovateľom služieb a zákazníkom profitovať z ekonomík na úrovni jednotného európskeho trhu. Druhá smernica sa preto snaží štandardizovať postup udeľovania oprávnení poskytovateľom elektronických komunikačných služieb a sietí, a tým nahradiť existujúcu mozaiku značne sa odlišujúcich zákonov jednotlivých členských štátov.

Hoci parlament podporoval vstup nových firiem na trh, trval na tom, aby vlády boli povinné ponúknuť existujúcim prevádzkovateľom kompenzácie, ak sa obmedzia alebo poškodia ich práva inštalovať nové technické zariadenia. Poslanci Európskeho parlamentu rovnako požadovali, aby informácie o právach, podmienkach, postupoch a poplatkoch boli zverejnené na všetkých úrovniach vládnutia.

Prístup k sieti

Kľúčovým je rovnako spôsob, akým členské štáty regulujú prístup k elektronickým komunikačným sieťam a ich prepojeniu. Ďalšia smernica má preto za cieľ štandardizovať rôzne regulačné postupy v členských štátoch. Cieľom je podporiť trvalo udržateľnú hospodársku súťaž a interoperabilitu medzi elektronickými komunikačnými službami. Parlament sa usiloval zabezpečiť väčšiu transparentnosť v stanovovaní cien, aby sa trh stal efektívnejším a preto trval na tom, aby Komisia monitorovala a zverejňovala informácie o poplatkoch navyšujúcich ceny, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ. Poslancov Európskeho parlamentu znepokojilo aj to, že nová infraštruktúra, ako sú stĺpy a stožiare pre mobilné telefóny, môže nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie alebo poškodiť ráz krajiny. Vďaka Parlamentu musia teraz vlády členských štátov podniknúť kroky na minimalizovanie tohto problému.

Zabezpečenie univerzálnej služby

Zámerom ďalšej smernice je zaistiť, aby dobré a kvalitné služby boli verejne dostupné v rámci celej EÚ v prípadoch, kde trh dostatočne neuspokojuje potreby užívateľov. V tejto súvislosti trval Parlament na tom, aby vlády prijali opatrenia na zabezpečenie primeraného prístupu k verejným pozemným telefónnym službám pre užívateľov s postihnutím a pre špeciálne sociálne odkázané osoby. Poslanci Európskeho parlamentu opakovane zdôraznili potrebu cenovej transparentnosti a úspešne presadili poskytnutie všetkých informácií, ktoré spotrebitelia potrebujú na uskutočnenie premysleného výberu vhodného spôsobu využívania elektronických komunikačných technológií.

Lacnejší prístup k internetu

Poslanci Európskeho parlamentu významne prispeli aj k prijatiu nariadenia, ktoré znižuje náklady používania internetu otvorením miestnych trhov s prístupom k internetu väčšej konkurencii a technologickej inovácii. Táto legislatíva dostala nepresné pomenovanie "neviazané účastnícke prípojky".

"Účastnícke prípojky" tvoria konečnú časť vedenia telekomunikačnej siete, ktorá spája zákazníka so sieťou. Obvykle sú vo vlastníctve miestnych telekomunikačných spoločností, zvyčajne monopolov alebo bývalých monopolov. Ak spoločnosti vstupujúce na trh nemajú prístup k účastníckym prípojkám, znemožňuje to zvýšenie konkurencie a inovácie. Účastnícke prípojky sú jedným z najmenej konkurenčných segmentov liberalizovaného telekomunikačného trhu, ale nový "voľnejší" alebo liberalizovaný prístup stimuloval hospodársku súťaž a posilnil rast elektronického obchodu a podnikania v Európe.

Parlament trval na tom, aby nariadenie obsahovalo zoznam základných informácií, ktoré novým, na trh vstupujúcim spoločnostiam poskytnú existujúci prevádzkovatelia. Aby sa zabránilo prieťahom zo strany bývalých monopolov, poslanci Európskeho parlamentu žiadali kompenzácie pre nové spoločnosti vstupujúce na trh, ak existujúci prevádzkovatelia túto podmienku nesplnia. Nariadenie prešlo zrýchleným legislatívnym konaním a nadobudlo účinnosť 1. januára 2001, čo umožnilo zákazníkom rýchlejšie profitovať z väčšej konkurencie a nižších cien. Zvyšok legislatívneho balíka nadobudol účinnosť 24. júla 2003.

Technológia mobilných telefónov tretej generácie

Okrem legislatívneho balíka schválili poslanci Európskeho parlamentu vo februári 2003 uznesenie vyzývajúce k spoločnému využívaniu sieťovej infraštruktúry na území celej EÚ, ktorým by sa malo urýchliť vytvorenie sietí a služieb tretej generácie.

EÚ má vedúce postavenie v technológii mobilných telefónov. Najnovšia technológia, nazvaná "tretia generácia" (alebo 3G), je pojem z oblasti bezdrôtových technológií označujúci súbor medzinárodných štandardov a technológií, ktorých cieľom je zlepšiť výkon mobilných bezdrôtových sietí. Ponúka vylepšenie súčasných aplikácií, vrátane vyššej rýchlosti prenosu informácií a zväčšenia objemu prenosu hlasu a údajov.

Parlament vidí hlavnú prioritu vo vybudovaní infraštruktúry pre rozdelenie sietí na území celej EÚ tak, aby siete a služby tretej generácie mohli byť vybudované lacnejšie a rýchlejšie. Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú Komisiu, aby v tejto súvislosti vytvorila smernice, ale zdôraznili, že nie je potrebná žiadna legislatíva, pretože je dôležité, aby trh ostal bez obmedzení. Vzhľadom na to, že úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam, ktoré vznikajú z mobilných komunikačných zariadení v členských štátoch EÚ, je nižšia ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, je Parlament toho názoru, že riziká ohrozenia zdravia sú malé a nie je potrebné sa nimi zaoberať.  
Spravodajcovia:
  
Spolocný regulacný rámec pre elektronické komunikacné siete a služby: Reino Paasilinna (PES, FIN)
Oprávnenia pre elektronické telekomunikacné siete a služby: Angelika Niebler (EPP-ED, D)
Prístup k elektronickým komunikacným sietam, ich prepojenie a súvisiace zariadenia: Renato Brunetta (EPP-ED, I)
Univerzálna služba a práva užívatelov vztahujúce sa na elektronické komunikacné siete a služby: Malcolm Harbour (EPP-ED, UK)
Neviazaný prístup k miestnym úcastníckym prípojkám: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Technológia 3G: Danielle Auroi (Greens/EFA, F)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Spolocný regulacný rámec pre elektronické komunikacné siete a služby
Oprávnenia pre elektronické komunikacné siete a služby
Prístup k elektronickým komunikacným sietam, ich prepojenie a súvisiace zariadenia
Univerzálna služba a práva užívatelov vztahujúce sa na elektronické komunikacné siete a služby
Neviazaný prístup k miestnym úcastníckym prípojkám
Technológia 3G - text prijatý Parlamentom

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004