Interactieve tijdlijn : een gids voor onderhandelingen over klimaatverandering

Evenementen

 1.  De Klimaatconferentie van Bonn (COP23) vindt plaats

  ( )

  De COP23 boekte aanzienlijke vooruitgang in de richting van duidelijke en uitvoerbare implementatierichtlijnen voor het klimaat Akkoord van Parijs, waardoor deze gebruiksklaar wordt.

 2.  President Donald Trump kondigt aan dat hij van plan is de VS terug te trekken uit het klimaat Akkoord van Parijs.

  ( )
 3.  De Klimaatconferentie van Marrakesh (COP22) vindt plaats

  ( )

  Partijen beloofden vooruitgang te boeken bij de volledige implementatie van het klimaat Akkoord van Parijs en verwelkomden de "buitengewone impuls voor de wereldwijde klimaatverandering".

 4.  Het klimaat Akkoord van Parijs treedt in werking

  ( )
 5.  In de historische stemming geeft het EP zijn goedkeuring aan de EU ratificatie van het klimaat Akkoord van Parijs.

  ( )

  Dankzij de toestemming van het Parlement, kon het akkoord van Parijs in november 2016 al in werking kunnen treden, omdat het (veel eerder dan verwacht) voldeed aan de nodige voorwaarden.

 6.  Het akkoord van Parijs wordt aangenomen

  ( )

  Het akkoord van Parijs werd aangenomen ter bestrijding van de klimaatverandering is de allereerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst.

  Het doel van het akkoord is om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2 graden Celsius te houden, in vergelijking met de pre-industriële periode. Bijkomende inspanningen zullen worden gedaan om de temperatuurstijging zelfs tot 1,5 graden te beperken. Het akkoord heeft als doel dat de wereldwijde broeikasgasemissie zo snel mogelijk het hoogtepunt bereikt en om emissies en verwijdering van broeikasgassen in de tweede helft van deze eeuw in evenwicht te houden. Verder gaat het akkoord in op de aanpassing aan klimaatverandering, de financiële en andere steun aan ontwikkelingslanden, de overdracht van technologie, de capaciteitsopbouw, evenals verlies en schade.

 7.  De Klimaatconferentie van Lima (COP20) vindt plaats

  ( )

  COP20 eiste dat alle landen hun voorgenomen bijdragen voor het Akkoord van 2015 duidelijk, transparant en begrijpelijk beschrijven.

 8.  De Klimaattop van Warschau (COP19) vindt plaats

  ( )

  Partijen hebben overeenstemming bereikt over een tijdschema voor landen om hun voorgenomen bijdragen in te dienen voor de nieuw mondiaal klimaatakkoord en om manieren in te dienen om inspanningen vóór 2020 te versnellen.

  Er werd een mechanisme opgezet om verliezen en schade, veroorzaakt door klimaatverandering, in kwetsbare ontwikkelingslanden aan te pakken.

  Het versterkte ook de uitvoering van reeds overeengekomen maatregelen (bijvoorbeeld inzake klimaatfinanciering) en de transparantie van rapportage over emissies.

 9.  De Klimaattop van Doha (COP18) vindt plaats

  ( )

  Regeringen kwamen overeen om snel te werken aan een universeel akkoord inzake klimaatverandering in 2015 en om manieren te vinden om de inspanningen vóór 2020 op te schalen (afgezien van bestaande toezeggingen om emissies te beteugelen). Ook hebben ze de Doha-wijziging van het Koyoto-protocol aangenomen, die nieuwe emissiereductiedoelstellingen toevoegt voor de deelnemende landen voor 2012-2020.

 10.  De Klimaattop van Durban (COP17) vindt plaats

  ( )

  In Durban hebben de regeringen zich ingezet voor een nieuw universeel klimaatveranderingsakkoord in 2015 voor de periode na 2020, waar ze allemaal een zo goed mogelijke rol in zullen spelen en waar ze samen de vruchten van zullen plukken.

 11.  Cancun-overeenkomsten aangenomen

  ( )

  De Cancún-overeenkomsten waren een alomvattend pakket dat door regeringen werd aangenomen om ontwikkelingslanden te helpen bij de aanpak van klimaatverandering. Het Green Climate Fund werd opgericht.

 12.  Het vierde beoordelingsrapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering wordt vrijgegeven

  ( )

  Het rapport is de grootste en meest gedetailleerde samenvatting van de klimaatsveranderingen ooit, gemaakt met behulp van een groot aantal bijdragers, zowel wetenschappers als regeringsvertegenwoordigers. De belangrijkste bevindingen van het rapport waren: "opwarming van het klimaatsysteem is ondubbelzinnig" en "het grootste deel van de waargenomen toename van de gemiddelde mondiale temperaturen sinds het midden van de 20e eeuw is zeer waarschijnlijk te wijten aan de waargenomen toename van broeikasgasconcentraties die door de mens teweeggebracht zijn."

 13.  Het Kyoto-protocol treedt in werking

  ( )
 14.  Het EU-emissiehandelssysteem wordt gelanceerd

  ( )

  Het Europese emissiehandelssysteem, het eerste en grootste emissiehandelssysteem ter wereld, begint als een belangrijke pijler van het EU-klimaatbeleid.

 15.  The Marrakesh Accords

  ( )

  De akkoorden van Marrakesh worden aangenomen tijdens COP7, waarin de regels voor de implementatie van het Protocol van Kyoto uiteengezet worden, nieuwe financierings- en planningsinstrumenten voor aanpassing worden opgesteld en een kader voor technologieoverdracht wordt ingesteld om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de aanpak van klimaatverandering.

 16.  President George W. Bush trekt de VS terug uit het Kyoto-proces

  ( )

  President George W. Bush trekt de VS terug uit het Kyoto-proces met het argument dat het een grotere last oplegt voor het verminderen van emissies in geïndustrialiseerde landen in plaats van ontwikkelingslanden

 17.  Protocol van Kyoto aangenomen

  ( )

  S Werelds eerste verdrag ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het protocol bindt de ontwikkelde landen wettelijk aan emissiereductiedoelstellingen - gemiddeld 5% in de periode 2008-2012 met grote verschillen in doelstellingen tussen afzonderlijke landen.

 18.  De Klimmaattop van Berlijn (COP1) vindt plaats

  ( )

  Partijen waren het erover eens dat de verplichtingen in het Raamverdrag "ontoereikend" waren om de doelstellingen van het verdrag te bereiken. Ze hebben een proces opgezet om te onderhandelen over sterkere verplichtingen voor ontwikkelde landen, waarmee het fundament voor het Kyoto-protocol wordt gelegd.

 19.  Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) treedt in werking

  ( )
 20.  De Verenigde Naties top over Milieu en Ontwikkeling in Rio vindt plaats

  ( )

  De conventie staat open voor ondertekening tijdens deze top in Rio.

 21.  Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering wordt aangenomen

  ( )

  Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is aangenomen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Dit is het belangrijkste internationale verdrag om het broeikaseffect te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering het tegen te gaan. Voor het eerst werden er bindende doelen voor de vermindering van de uitstoot van gassen vastgesteld voor geïndustrialiseerde landen.

 22.  Eerste vergadering van het IPCC vindt plaats

  ( )
 23.  Het IPCC produceert een eerste beoordelingsrapport

  ( )

  In zijn Eerste Beoordelingsrapport concludeert het IPCC dat de emissies van de mensheid bijdragen aan de atmosfeer haar natuurlijke component van broeikasgassen. Het rapport benadrukte klimaatverandering als een uitdaging die internationale samenwerking vereist om de gevolgen ervan aan te pakken. Het heeft daarom een ​​beslissende rol gespeeld bij de totstandkoming van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

 24.  Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) wordt opgericht

  ( )

  IPCC is een wetenschappelijk en intergouvernementeel orgaan onder de bescherming van de Verenigde Naties. Dit orgaan biedt de wereld een duidelijk wetenschappelijk beeld van de huidige kennis over klimaatverandering en de potentiële milieu- en sociaaleconomische gevolgen ervan.

 25.  Montreal Protocol aangenomen

  ( )

  Protocol beperkt de chemicaliën die de ozonlaag beschadigen

 26.  Wereld Klimaatconferentie vindt plaats in Genève

  ( )

  Het was een van de eerste grote internationale bijeenkomsten over klimaatverandering. Het was een wetenschappelijke conferentie en deze werd bijgewoond door wetenschappers uit een breed scala van disciplines. Het heeft geleid tot de totstandkoming van het Wereldklimaatprogramma.

 27.  VN-Conferentie inzake het menselijk leefmilieu vindt plaats

  ( )

  Het was de eerste grote conferentie van de VN over internationale milieukwesties en het betekende een keerpunt in de ontwikkeling van internationale milieubeleidsmaatregelen.