Pietro FIOCCHI Pietro FIOCCHI
Pietro FIOCCHI

Европейски консерватори и реформисти

Член

Италия - Fratelli d'Italia (Италия)

Роден : , Milano

Становища в качеството на докладчик в сянка Pietro FIOCCHI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

СТАНОВИЩЕ относно новата промишлена стратегия за Европа

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg