Please fill this field
Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSualainn - Moderaterna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Västerås

Baile Jessica POLFJÄRD

Leas-Chathaoirleach

D-MX
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus Meicsiceo

Comhalta

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
DLAT
An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach

Comhalta ionadaíoch

ECON
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
EMPL
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
DEEA
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)

Gníomhaíochtaí is déanaí

12-02-2020
Written explanations of vote

. – Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

12-02-2020
Written explanations of vote

. – Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

12-02-2020
Written explanations of vote

. – När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg