Please fill this field
Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narė

Švedija - Moderaterna (Švedija)

Gimimo data : , Västerås

Pagrindinis puslapis Jessica POLFJÄRD

Pirmininko pavaduotoja

D-MX
Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

Narė

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
DLAT
Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

ECON
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
DEEA
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas (diskusijos) SV

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-141-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främja kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva "feministisk utrikespolitik". Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg