Michael CASHMAN
Michael CASHMAN
Wielka Brytania

Data urodzenia : , London

Siódma kadencja Parlamentu Michael CASHMAN

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie

10-07-2013 DEVE_AD(2013)510581 PE510.581v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady dotyczącego zasady ONZ mówiącej o obowiązku ochrony

19-02-2013 DEVE_AD(2013)502210 PE502.210v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

06-09-2012 LIBE_AD(2012)483493 PE483.493v02-00 LIBE
Michael CASHMAN

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

06-12-2012 DEVE_AD(2012)497945 PE497.945v02-00 DEVE
Judith SARGENTINI

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki UE w tym zakresie

05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493 PE496.493v02-00 DEVE
Edvard KOŽUŠNÍK

OPINIA w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637 PE492.637v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Wygasła
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Wygasła
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 234 - 09-09-2010

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zbioru patentów UNITAID dotyczących lekarstw przeciwko HIV

19-10-2009 P7_DCL(2009)0055 Wygasła
Michael CASHMAN David MARTIN Sophia IN 'T VELD Raül ROMEVA i RUEDA Santiago FISAS AYXELÀ
Data otwarcia : 19-10-2009
Termin : 11-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 195 - 11-02-2010

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.