Michael CASHMAN
Michael CASHMAN
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , London

7. vaalikausi Michael CASHMAN

Poliittiset ryhmät

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Jäsen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista

10-07-2013 DEVE_AD(2013)510581 PE510.581v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

LAUSUNTO suosituksesta neuvostolle YK:n suojeluvastuun periaatteesta (R2P)

19-02-2013 DEVE_AD(2013)502210 PE502.210v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

06-09-2012 LIBE_AD(2012)483493 PE483.493v02-00 LIBE
Michael CASHMAN

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä

06-12-2012 DEVE_AD(2012)497945 PE497.945v02-00 DEVE
Judith SARGENTINI

LAUSUNTO vuosittaisesta ihmisoikeus- ja demokratiakertomuksesta 2011 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta

05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493 PE496.493v02-00 DEVE
Edvard KOŽUŠNÍK

LAUSUNTO EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637 PE492.637v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO sosiaalisen osallistamisen edistämiseen ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan työmarkkinoilla

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Rauennut
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 17-04-2014

KIRJALLINEN KANNANOTTO hauraiden ekosysteemien ja uhanalaisten lajien suojeluun

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Rauennut
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Jättämispäivä : 19-04-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 234 - 09-09-2010

KIRJALLINEN KANNANOTTO UNITAIDin hiv-patenttipooliin

19-10-2009 P7_DCL(2009)0055 Rauennut
Michael CASHMAN David MARTIN Sophia IN 'T VELD Raül ROMEVA i RUEDA Santiago FISAS AYXELÀ
Jättämispäivä : 19-10-2009
Raukeamispäivä : 11-02-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 195 - 11-02-2010

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.