Please fill this field

Prezentace

Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Tematické sekce

Tematické sekce poskytují různým parlamentním orgánům, a zejména výborům, odborné znalosti a politické poradenství na podporu jejich činnosti. Na základě interně či externě prováděných analýz týkajících se všech oblastí parlamentní činnosti poskytují k danému tématu nezávislé, specializované a objektivní informace, které mají vysokou kvalitu a jsou vždy aktuální.
Analýzy, které tematické sekce vypracovávají, mohou mít různou podobu a jsou obvykle vydávány na základě žádosti některého z parlamentních výborů nebo delegací. V databázi naleznete texty různého druhu – od studií a podrobných analýz věnovaných určité zemi nebo konkrétní problematice až po briefingy. Tyto texty slouží mnoha účelům: může se jednat jak o přímý vstup pro legislativní činnost konkrétního výboru, tak o briefingy pro členy parlamentních delegací

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí připravuje stručné podklady pro ekonomické dialogy a slyšení na téma odpovědnosti, jež pořádají příslušné výbory Parlamentu. Navíc v této oblasti pravidelně vypracovává podkladové dokumenty a tabulky

Ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu

Ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu, které je součástí výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), se zabývá výzkumem různých aspektů hodnocení právních předpisů a politik EU ex ante a ex post. V databázi naleznete podrobné rozbory posouzení dopadů vypracovaných Evropskou komisí; doplňující nebo alternativní posouzení dopadů; posouzení dopadů parlamentních pozměňovacích návrhů; evropská prováděcí hodnocení týkající se provádění a účinnosti právních předpisů EU a politik v praxi, zprávy o „nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu“ v oblastech, ve kterých by společné postupy na evropské úrovni mohly vést k větší účinnosti nebo mít celkově pozitivní přínosy, a „posouzení celoevropského přínosu“ zdůvodňující legislativní zprávy z vlastního podnětu, které výbory předložily.
Oddělení vědeckých prognóz (STOA) provádí interdisciplinární výzkum a poskytuje strategické poradenství v oblasti hodnocení vědecko-technických možností a vědeckých prognóz. Připravuje hloubkové studie a organizuje pracovní semináře o nových poznatcích v těchto oblastech pod vedením výboru STOA složeného z 24 poslanců EP
Kontakty

Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti