Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

22-12-2020 ENVI_PA(2020)661850 PE661.850v01-00 ENVI
Joëlle MÉLIN

UDTALELSE om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

17-12-2020 ENVI_AD(2020)655977 PE655.977v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660422 PE660.422v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660424 PE660.424v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 10 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660427 PE660.427v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 5 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660423 PE660.423v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660425 PE660.425v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 7 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660426 PE660.426v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv

11-12-2020 ENVI_PR(2020)662048 PE662.048v01-00 ENVI
César LUENA

UDTALELSE om samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

10-12-2020 ENVI_AD(2020)653872 PE653.872v02-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 172 - Udkast til udtalelse Virksomheders ansvar for miljøskader

26-11-2020 ENVI_AM(2020)661797 PE661.797v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 213 - Udkast til udtalelse En europæisk strategi for brint

24-11-2020 ENVI_AM(2020)660370 PE660.370v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Udtalelse om godkendelsesproceduren for forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning).

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

UDTALELSE om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 398 - Udkast til betænkning Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDTALELSE om bæredygtig virksomhedsledelse

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om en brintstrategi for et klimaneutralt Europa

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 493 - Udkast til betænkning Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

ÆNDRINGSFORSLAG 494 - 1001 - Udkast til betænkning Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

UDKAST TIL UDTALELSE om virksomheders ansvar for miljøskader

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 160 - Udkast til udtalelse Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 72 - Udkast til udtalelse Bæredygtig virksomhedsledelse

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 16. juli 2020

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

UDKAST TIL BETÆNKNING om mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om bæredygtig virksomhedsledelse

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 25. juni 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 2. juli 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 340 - Udkast til forslag til beslutning En EU-strategi for tilpasning til klimaændringer

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 63 - Udkast til udtalelse Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 133 - Udkast til udtalelse om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

UDTALELSE om forslag Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOL - Mandag den 6. juli 2020 - Tirsdag den 7. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

PROTOKOL - Tirsdag den 14. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 13. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 180 - Udkast til udtalelse om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 181 - 360 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 361 - 398 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 – 180 - Udkast til udtalelse Oprettelse af InvestEU-programmet

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 119 - Udkast til udtalelse Lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 181 - 239 - Udkast til udtalelse Oprettelse af InvestEU-programmet

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN