Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the implementation of the Ambient Air Quality Directives: Directive 2004/107/EC and Directive 2008/50/EC EN

19-01-2021 ENVI_PR(2021)663232 PE663.232v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

NACRT MIŠLJENJA o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: Godišnja strategija održivog rasta 2021.

06-01-2021 ENVI_PA(2021)663106 PE663.106v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

22-12-2020 ENVI_PA(2020)661850 PE661.850v01-00 ENVI
Joëlle MÉLIN

MIŠLJENJE o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi boraca za zaštitu okoliša u pogledu tog pitanja

17-12-2020 ENVI_AD(2020)655977 PE655.977v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1-13 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660422 PE660.422v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 11 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660424 PE660.424v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 10 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660427 PE660.427v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT IZVJEŠĆA o strategiji „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMANDMANI 1 - 5 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660423 PE660.423v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1-7 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za lijekove (EMA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660425 PE660.425v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 7 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za okoliš (EEA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660426 PE660.426v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT IZVJEŠĆA o Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. – Vraćanje prirode u naše živote

11-12-2020 ENVI_PR(2020)662048 PE662.048v01-00 ENVI
César LUENA

MIŠLJENJE o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

10-12-2020 ENVI_AD(2020)653872 PE653.872v02-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

AMANDMANI 1 - 172 - Nacrt mišljenja Odgovornost poduzeća za štetu u okolišu

26-11-2020 ENVI_AM(2020)661797 PE661.797v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 213 - Nacrt mišljenja Europska strategija za vodik

24-11-2020 ENVI_AM(2020)660370 PE660.370v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio III. – Komisija i izvršne agencije

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja područja primjene tog Sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske tom Sporazumu

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Mišljenje o postupku suglasnosti o Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

MIŠLJENJE o tehničkim i operativnim mjerama za učinkovitiji i čišći pomorski promet

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

AMANDMANI 1 - 398 - Nacrt izvješća Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o održivom korporativnom upravljanju

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o strategiji vodika za klimatski neutralnu Europu

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

AMANDMANI 1 - 493 - Nacrt izvješća Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMANDMANI 494 - 1001 - Nacrt izvješća Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

NACRT MIŠLJENJA o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 160 - Nacrt mišljenja Učinci klimatskih promjena na ljudska prava i uloga boraca za zaštitu okoliša u tom pogledu

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT IZVJEŠĆA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMANDMANI 1 – 72 - Nacrt mišljenja Održivo korporativno upravljanje

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZAPISNIK - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

NACRT IZVJEŠĆA o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o održivom korporativnom upravljanju

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZAPISNIK - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

AMANDMANI 1 - 340 - Nacrt prijedloga rezolucije Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

AMANDMANI 1 - 63 - Nacrt mišljenja Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

MIŠLJENJE o novoj industrijskoj strategiji za Europu

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o okviru za etičke aspekte umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

AMANDMANI 1 - 133 - Nacrt mišljenja Tehničke i operativne mjere za učinkovitiji i čišći pomorski promet

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020. - Utorak, 7. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Utorak, 14. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

NACRT MIŠLJENJA o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi branitelja okoliša u vezi s tim pitanjem

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1/180 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 181 - 360 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 361 - 398 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN