Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the amendments to the Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement EN

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Mišljenje o postupku suglasnosti o Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) EN

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

OPINION on technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

AMANDMANI 1 - 398 - Nacrt izvješća Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 16. studenog 2020.

10-11-2020 ENVI_OJ(2020)11-16_1 PE660.250v01-00 ENVI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o održivom korporativnom upravljanju

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o strategiji vodika za klimatski neutralnu Europu

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

AMANDMANI 1 - 493 - Nacrt izvješća Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMANDMANI 494 - 1001 - Nacrt izvješća Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

NACRT MIŠLJENJA o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 15. listopada 2020.

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

AMANDMANI 1 - 160 - Nacrt mišljenja Učinci klimatskih promjena na ljudska prava i uloga boraca za zaštitu okoliša u tom pogledu

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT IZVJEŠĆA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMANDMANI 1 – 72 - Nacrt mišljenja Održivo korporativno upravljanje

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 15. listopada 2020.

09-10-2020 ENVI_OJ(2020)10-15_1 PE658.921v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

NACRT IZVJEŠĆA o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT MIŠLJENJA o održivom korporativnom upravljanju

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 1. listopada 2020.

24-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_1 PE658.700v01-00 ENVI

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 1. listopada 2020.

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_2 PE657.485v01-00 CONT ENVI

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 28. rujna 2020.

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)09-28_1 PE657.465v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

AMANDMANI 1 - 340 - Nacrt prijedloga rezolucije Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

AMANDMANI 1 - 63 - Nacrt mišljenja Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

MIŠLJENJE o novoj industrijskoj strategiji za Europu

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o okviru za etičke aspekte umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

AMANDMANI 1 - 133 - Nacrt mišljenja Tehničke i operativne mjere za učinkovitiji i čišći pomorski promet

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020. - Utorak, 7. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Utorak, 14. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

NACRT MIŠLJENJA o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi branitelja okoliša u vezi s tim pitanjem

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

AMANDMANI 1/180 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 181 - 360 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 361 - 398 - Nacrt mišljenja o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 180 - Nacrt mišljenja Uspostava programa InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 1 - 119 - Nacrt mišljenja Instrument za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMANDMANI 181 - 239 - Nacrt mišljenja Uspostava programa InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

02-09-2020 ENVI_OJ(2020)09-07_1 PE657.156v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 8. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 22. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Utorak, 16. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Petak, 5. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

IZVJEŠĆE o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma

23-07-2020 A9-0143/2020 PE648.567v03-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

MIŠLJENJE o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

IZVJEŠĆE o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

AMANDMANI 1 – 75 - Nacrt mišljenja o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Mišljenje o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

MIŠLJENJE naslovljeno „Prema održivom jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače”

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN