Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

22-12-2020 ENVI_PA(2020)661850 PE661.850v01-00 ENVI
Joëlle MÉLIN

ATZINUMS par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju lomu šajā jautājumā

17-12-2020 ENVI_AD(2020)655977 PE655.977v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1-13 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660422 PE660.422v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 11 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660424 PE660.424v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 10 - Atzinuma projekts ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

17-12-2020 ENVI_AM(2020)660427 PE660.427v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT REPORT on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 5 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660423 PE660.423v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1-7 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660425 PE660.425v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 7 - Atzinuma projekts 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EVA)

16-12-2020 ENVI_AM(2020)660426 PE660.426v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam: atgriezīsim savā dzīvē dabu

11-12-2020 ENVI_PR(2020)662048 PE662.048v01-00 ENVI
César LUENA

ATZINUMS par Kohēzijas politiku un reģionālās vides stratēģijām cīņā pret klimata pārmaiņām

10-12-2020 ENVI_AD(2020)653872 PE653.872v02-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 172 - Atzinuma projekts Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi

26-11-2020 ENVI_AM(2020)661797 PE661.797v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 213 - Atzinuma projekts Eiropas Ūdeņraža stratēģija

24-11-2020 ENVI_AM(2020)660370 PE660.370v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu grozījumus Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas nolīgums”) attiecībā uz minētā nolīguma tvēruma paplašināšanu un uz Spānijas Karalistes pievienošanos minētajam nolīgumam

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Piekrišanas procedūrā sniegts atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

ATZINUMS par tehniskajiem un darbības pasākumiem efektīvākam un tīrākam jūras transportam

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 398 - Ziņojuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 493 - Ziņojuma projekts Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

GROZĪJUMI Nr. 494 - 1001 - Ziņojuma projekts Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

ATZINUMA PROJEKTS par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 160 - Atzinuma projekts Klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju loma šajā jautājumā

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 72 - Atzinuma projekts Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 340 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 63 - Atzinuma projekts Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

ATZINUMS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

GROZĪJUMI Nr. 1 - 133 - Atzinuma projekts Tehniskie un darbības pasākumi efektīvākam un tīrākam jūras transportam

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs - Otrdiena, 2020. gada 7. jūlijs

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 14. jūlijs

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

ATZINUMA PROJEKTS par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju lomu šajā jautājumā

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 181 - 360 - Atzinuma projekts Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 361 - 398 - Atzinuma projekts Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 180 - Atzinuma projekts Programmas InvestEU izveide

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 119 - Atzinuma projekts Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 181 - 239 - Atzinuma projekts Programmas InvestEU izveide

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN