Pagrindinis puslapis

Vykdomi darbai

Skyriuje „Vykdomi darbai" nurodytos šiuo metu kiekviename Parlamento komitete vykdomos teisėkūros procedūros. Šiame skyriuje apžvelgiamas komitetuose atliktas darbas svarstant jau pateiktus pranešimus arba planuojant pranešimus būsimiems posėdžiams.
Pateiktame sąraše visų pirma nurodyti pagrindinių Parlamento komitetų dokumentų rinkiniai ir jis apima dokumentų rinkinius, kurie atitinka tam tikrus kriterijus.

Teisėkūros dialogas su Komisija ir Taryba

Komitetų pirmininkų sueiga parengia Parlamento indėlį į Komisijos metinę darbo programą, t. y. kiekvienos teisėkūros srities prioritetų sąrašą. Be to, ji rengia kasmetinius jungtinius posėdžius su Komisijos narių kolegija ir keletą kartų per metus susitinka su Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais, kad parengtų ir aptartų pastarosios prioritetus ir įvertintų jos atliekamą darbą.

Komitetų pirmininkų sueiga

Komitetų pirmininkų sueiga yra politinis organas, koordinuojantis komitetų darbą ir užtikrinantis sklandų jų bendradarbiavimą. Ją sudaro visų nuolatinių ir specialiųjų komitetų pirmininkai ir ji posėdžiauja Strasbūre vykstančių mėnesinių sesijų antradieniais. Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas renkamas iš jos narių dvejų su puse metų kadencijai.

Rekomendacijos dėl plenarinių sesijų darbotvarkės

Komitetų pirmininkų sueiga Pirmininkų sueigai kas mėnesį teikia rekomendacijas dėl kitos mėnesinės sesijos darbotvarkės projekto, taip pat kas mėnesį atlieka teisės aktų projektų ir Sutarčių taisyklių dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų suderinamumo patikrinimą.

Komitetų bendradarbiavimas

Komitetų pirmininkų sueiga yra forumas horizontaliems klausimams ir bendroms problemoms, su kuriomis susiduria komitetai, aptarti ir ji aktyviai prisideda prie keitimosi geriausia praktika, ypač tvirtinant su komiteto veikla susijusius bendruosius požiūrius ar gaires. Pirmininkų sueigai ji gali pateikti bet kokią su komitetų darbu susijusią rekomendaciją. Komitetų pirmininkų sueiga taip pat atlieka Parlamento komitetų tarpininkės vaidmenį. Ji nagrinėja prašymus dėl bendradarbiavimo ir siūlo, kaip spręsti konfliktus dėl kompetencijos.