Algus

Tegemisel tööd

Tegemisel tööde all näeb, millised seadusandlikud menetlused on igas parlamendikomisjonis parasjagu pooleli. Selles antakse ülevaade komisjonide tööst esitatud raportitega ja eelolevateks osaistungjärkudeks raportite kavandamisel.
Siin keskendutakse vastutavate komisjonide menetlustele, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele.

Komisjoni ja nõukoguga peetav õigusloomealane dialoog

Komisjonide esimeeste konverents valmistab ette Euroopa Parlamendi ettepanekud Euroopa Komisjoni iga-aastase tööprogrammi jaoks ja koostab prioriteetide loetelu igas õigusloomevaldkonnas. Konverents peab volinike kolleegiumiga igal aastal koosoleku ja kohtub nõukogu eesistujaga mitu korda aastas, et valmistada ette ja arutada eesistuja prioriteete ning teha käimasolevast tööst kokkuvõtteid.

Komisjonide esimeeste konverents

Komisjonide esimeeste konverents on poliitiline organ, mis koordineerib komisjonide tööd ja tagab nende sujuva koostöö. Konverents koosneb kõigi alaliste ja erikomisjonide esimeestest ning tuleb kokku Strasbourgi osaistungjärgu teisipäeval. Konverents valib oma liikmete hulgast esimehe, kelle ametiaeg on kaks ja pool aastat.

Soovitused täiskogu osaistungjärgu päevakorra koostamiseks

Komisjonide esimeeste konverents esitab esimeeste konverentsile kord kuus soovituse järgmise osaistungjärgu päevakorra projekti koostamiseks ning igakuise ülevaate selle kohta, kas õigusaktide eelnõud vastavad aluslepingute sätetele delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohta.

Komisjonide koostöö

Komisjonide esimeeste konverents arutab horisontaalseid küsimusi ja komisjonide ühiseid probleeme ning aitab aktiivselt kaasa heade tavade vahetamisele sellega, et võtab vastu komisjonide tegevuse ühise lähenemisviisi või suunised. Konverents võib anda esimeeste konverentsile soovitusi komisjonide töö kohta. Komisjonide esimeeste konverents on ka vahendaja parlamendikomisjonide vahel. Konverents tegeleb koostöötaotlustega ja annab soovitusi pädevuskonfliktide lahendamiseks.