Hem

Work in Progress – Pågående arbete

Dokumentet Work in Progress (pågående arbete) innehåller en översikt över vilka lagstiftningsförfaranden som pågår i varje parlamentsutskott. Dokumentet visar utskottens arbete för att följa upp ingivna betänkanden eller för att planera betänkanden för kommande sammanträdesperioder.
Listan fokuserar på de ärenden där utskottet är ansvarigt utskott och omfattar ärenden som uppfyller vissa kriterier.

Lagstiftningsdialog med kommissionen och rådet

Utskottsordförandekonferensen utarbetar parlamentets bidrag till kommissionens årliga arbetsprogram genom att göra förteckningar över prioriteringarna på varje lagstiftningsområde. Den håller också ett årligt gemensamt möte med kommissionskollegiet och träffar rådets ordförandeskap flera gånger om året för att ta fram och diskutera ordförandeskapets prioriteringar och kontrollera hur pågående ärenden fortskrider.

Rekommendation om föredragningslistan för sammanträdesperioderna

Varje månad utfärdar utskottsordförandekonferensen en rekommendation till talmanskonferensen om förslaget till föredragningslista för kommande sammanträdesperiod och gör en genomgång av lagförslagens förenlighet med fördragens bestämmelser om delegerade akter och genomförandeakter.

Samarbete mellan utskott

Konferensen är ett forum för diskussion om horisontella frågor och utskottens gemensamma problem och den bidrar aktivt till utbyte av bästa praxis, särskilt genom att anta gemensamma strategier och riktlinjer för utskottsverksamhet. Utskottsordförandekonferensen kan utfärda alla typer av rekommendationer till talmanskonferensen om utskottens arbete. Utskottsordförandekonferensen fungerar också som medlare mellan parlamentets utskott. Konferensen handlägger begäranden om samarbete och föreslår lösningar på konflikter om ansvarsområden.