Начална страница

Бюлетин на тематичните отдели

Тематичните отдели на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генералната дирекция по външни политики на ЕС са изследователски отдели, предоставящи експертни становища, анализи и съвети и служещи като вътрешни, независими мозъчни тръстове. В техния бюлетин се предлагат ежемесечен преглед на главните предстоящи събития, организирани в Европейския парламент, и резюме на ключовите изследвания, които са в процес на подготовка, както още и линкове към по-важните новопубликувани изследвания.

Текуща работа

В рубриката „Текуща работа" са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от парламентарните комисии е в ход към момента. В тази рубрика се прави преглед на последващите действия, предприемани от комисиите във връзка с внасяните от тях доклади, както и на планирането на докладите за предстоящите сесии.
Изброяването там е въз основа на водещата за всяко отделно досие комисия, както и на други критерии за него.

Законодателен диалог с Комисията и Съвета

Съветът на председателите на комисии подготвя приноса на Парламента към годишната работна програма на Комисията, като посочва приоритетите във всяка законодателна област. Освен това той провежда годишна обща среща с колегиума на членовете на Европейската комисия и се среща с председателството на Съвета няколко пъти годишно, за да подготви и обсъди приоритетите на всяко отделно председателство и да се направи равносметка на текущата му работа.

Препоръка относно дневния ред на пленарните сесии

Съветът на председателите на комисии представя ежемесечно на Председателския съвет препоръка относно проекта на дневен ред за следващата месечна сесия, заедно с месечен доклад за преглед относно съвместимостта на законодателните проекти с разпоредбите на Договора относно делегираните актове и актовете за изпълнение.

Сътрудничество между комисиите

Съветът на председателите на комисии е форум за обсъждане на хоризонтални въпроси и общи проблеми, пред които са изправени комисиите, и активно допринася за обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез приемането на общи подходи или насоки във връзка с дейностите на комисиите. Той може да представя на Председателския съвет всякакви препоръки относно работата на комисиите. Съветът на председателите на комисии играе също посредническа роля между парламентарните комисии. Той се занимава още с исканията за сътрудничество и предлага решения за уреждането на спорове за компетентност.